Verzekering Bedrijfsschade - verzekeringsformule op basis van omzet


leningen, leasingcontracten, belastingen,… hetzelfde blijven. Statistieken tonen aan dat 6 op de 10 ondernemingen de boeken neer leggen binnen het jaar dat ze getroffen zijn door een zwaar schadegeval.

De polis bedrijfsschade zorgt ervoor dat uw bedrijf of uw activiteit als zelfstandige in dezelfde financiële situatie blijft als wanneer het schadegeval zich niet had voorgedaan, het is de levensverzekering van uw onderneming.

Waarom een verzekering op omzet?

De ervaring leert ons dat de oplevering van de nodige informatie op basis van boekhoudkundige cijfers, om het te verzekeren bedrag te bepalen niet altijd eenvoudig is. Om de verzekeringswaarborg “Bedrijfsschade” transparanter en eenvoudiger te maken voor de klant, hebben wij – naast het bestaande verzekeringsproduct – een alternatieve verzekeringsdekking op de markt gebracht voor kleinere bedrijven met een omzetcijfer van maximaal 2,5 miljoen euro.

In dit nieuwe product “Bedrijfsschade op Omzet” wordt het verzekerde bedrag forfaitair gelijk gesteld aan een bepaald percentage van de omzet van het bedrijf, namelijk:

  • 80% voor dienstverlenende bedrijven en
  • 40% voor productiebedrijven en handel.

Het bedrag van de omzet wordt bepaald door de verzekeringnemer. Indien nodig kan het opgegeven bedrag aan omzet in de loop van een verzekeringsjaar aangepast worden. Tevens is de verzekeringnemer verplicht – telkens indien een boekjaar afgesloten is – de omzet van het pas afgesloten boekjaar aan de maatschappij mee te delen.

De maatschappij past dan het verzekerde bedrag aan tot een maximum 30% van het aangegeven bedrag mits betalen van een meerpremie in geval van verhoging van het verzekerde bedrag, of een teruggave van de teveel betaalde premie indien het te verzekeren bedrag verminderd dient te worden op basis van de boekhoudkundige resultaten. Afwijkingen die meer dan 30% bedragen worden geplafonneerd op 30%.

De lonen zijn standaard in het verzekerde bedrag begrepen.

Doelgroep

Elk bedrijf, met een omzetcijfer van maximum 2,5 miljoen euro, dat haar financiële toestand wil handhaven na schadegeval.

De duur van de waarborgen

De standaard uitkeringstermijn is twaalf maanden. Maar u kan kiezen voor een langere of kortere periode. Meestal ligt de vergoedingsperiode tussen 6 en 18 maanden, afhankelijk van uw noden.

Waarborgen – Basis

U kan beroep doen op de polis bedrijfsschade wanneer er zich een gedekt schadegeval of wanneer het gebouw ontoegankelijk wordt door een gedekt schadegeval in de omgeving.
De standaardwaarborgen zijn: bedrijfsschade na brand en ontploffing, storm & hagel, glasbreuk, waterschade.

Waarborgen – Facultatief

Optioneel kunt u ook volgende bijkomende waarborgen verzekeren:

  • Bedrijfsschade na andere dan in de basiswaarborg vermelde gevaren.
  • Lonen van arbeiders die u wilt betalen ondanks de onderbreking of vermindering van uw activiteiten.
  • Sociale verplichtingen: gewaarborgd weekloon, opzeggingsvergoedingen voor de arbeiders.
  • Extra kosten: contractuele boetes voor vertraging of niet uitvoering van bestellingen.


Opgelet!

Wij bieden deze verzekering enkel aan op voorwaarde dat een brandpolis werd onderschreven.

 

Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.