Burgerlijke Aansprakelijkheid Scholen

Publieke dienstverlening is nooit zonder risico

De schoolomgeving is goed voor 20% tot 25% van alle letselongevallen bij schoolgaande jongeren. Op school en op de weg van en naar school gebeuren geregeld ongevallen, waarvoor verschillende partijen aansprakelijk kunnen zijn.

In vele gevallen blijven de gevolgen van een ongeval verstrekkend zijn. Enerzijds zijn er de medische en paramedische kosten voor het slachtoffer. Anderzijds is er steeds de mogelijkheid dat de school, de leraar of een leerling aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval en moeten opdraaien voor de lichamelijke of materiële schade die het slachtoffer geleden heeft.

Wie draagt de financiële gevolgen als uw kind het slachtoffer is van een ongeval op school of een ongeval heeft veroorzaakt?

Op welke activiteiten is deze verzekering van toepassing?

De verzekering komt tussenbeide voor alle schoolse en buitenschoolse activiteiten waarop de school toezicht houdt, zowel in als buiten de muren van de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bijwonen van de lessen, speeltijden, beoefening van sporten die algemeen in scholen worden toegelaten maar eveneens om schooluitstappen, sneeuwklassen, bosklassen, deelname aan toneeluitvoeringen, muziekuitvoeringen, filmvertoningen of sportieve activiteiten.

De schoolverzekering bestaat uit twee luiken:

Een aansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheid die ten laste kan gelegd worden van de verzekerde personen als gevolg van:

  • Lichamelijke schade.
  • Stoffelijke schade.
  • Onstoffelijke gevolgschade. 

De verzekering zal in de plaats van de verzekerde de schade vergoeden die iemand geleden heeft door een fout van die verzekerde. Dit begrip “fout” moet zeer ruim gezien worden: het kan zowel om een persoonlijke fout van een leerling gaan (een duw op de trap) als om bijvoorbeeld een gebrek aan toezicht van de leraar.

Wie zijn de verzekerden in het aansprakelijkheidsluik?

Niet alleen de onderwijsinstelling en de inrichtende macht zijn verzekerd, ook het leidinggevende, onderwijzend, administratief of huishoudpersoneel. Deze verzekering geldt eveneens voor  de leden van de ouderverenigingen, de leerlingen en vrijwilligers vallen onder deze polis.

Een ongevallenverzekering.

Een ongevallenverzekering komt tussen wanneer de verzekerde persoon het slachtoffer wordt van een ongeval en daardoor een lichamelijk letsel oploopt.Deze dekt de lichamelijke schade (medische kosten, vergoeding voor blijvende invaliditeit en bij overlijden) tot bepaalde maximumbedragen zoals overeengekomen tussen de school en de verzekeraar. Het voordeel van deze verzekering is dat ze tussenkomt voor alle ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet. Daardoor kunnen de meeste ongevallen, zeker als het om beperkte bedragen gaat, zeer snel vergoed worden.

Volgende waarborgen kunnen onder andere voorzien worden:

  • Medische kosten waaronder brillen en tandprothesen.
  • Kapitaal blijvende invaliditeit.
  • Kapitaal overlijden.

Wie zijn de verzekerden in het luik ongevallen?

Het zijn de personen omschreven in de bijzondere voorwaarden. Dit zijn uiteraard de leerlingen. Vrijwilligers en andere personen kunnen indien gewenst ook mee opgenomen worden.

Rechtsbijstand

Uw school kan ook schade oplopen ten gevolge van de fout van een derde. In dat geval moet u beroep doen op uw verzekering rechtsbijstand.

Er worden meestal 3 basiswaarborgen voorzien:

  • Burgerrechtelijk verhaal.
  • Strafrechtelijke verdediging.
  • Strafrechtelijke borgstelling. 

De waarborg rechtsbijstand wordt gekoppeld aan de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Een gepersonaliseerde offerte?

Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.