Burgerlijke Aansprakelijkheid Gemeenten

Publieke dienstverlening is nooit zonder risico

U staat iedere dag ten dienst van de burger. In het geval iemand schade oploopt door gebreken aan de openbare weg, het openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente, dan kan de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld worden. De gemeente is aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen. Zij is bij het nemen van beslissingen immers gehouden tot een algemene zorgvuldigheidsplicht, verwaarloost ze deze plicht dan begaat ze een fout.

Wie is verzekerd?

 • De stad of gemeente die de polis heeft afgesloten.
 • Mandatarissen in uitoefening van hun mandaat.
 • Aangestelden in uitoefening van hun functies.
 • Het ter beschikking gesteld personeel.
 • Sollicitanten die deelnemen aan de door de verzekeringsnemer georganiseerde selectieproeven.
 • Alle andere personen, al dan niet bezoldigd, waarvoor de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer zou kunnen betrokken worden met hierin begrepen de werklozen tewerkgesteld in om het even welk kader.

Wat dekt de BA Onderneming?

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Voor schade die veroorzaakt wordt tijdens de uitvoering van de opdracht van het bestuur.

Zijn eveneens gedekt:

 • Schade als gevolg van herstelling- en onderhoudswerken aan uw gebouwen.
 • Uw aansprakelijkheid door verkeersongevallen wegens bijvoorbeeld niet opgeruimde oliesporen op het wegdek of slecht onderhouden wegen.
 • De schade veroorzaakt door werken uitgevoerd door het gemeentepersoneel.
 • De schade ten gevolgen van door u georganiseerde feesten en manifestaties. 

Beroepsaansprakelijkheid

Voor schade aan derden als gevolg van de uitoefening van beroepsactiviteiten. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: na het uitvoeren van werken is er wateroverlast na een fikse regenbui.

Burgerlijke aansprakelijkheid toevertrouwde goederen

Voor schade aan goeden van derden die u werden toevertrouwd. Een voorbeeld: officiële documenten die u werden toevertrouwd zijn verloren gegaan met als gevolg vertraging van de uitvoering van werken.

Burgerlijke aansprakelijkheid na levering of na werken

Voor schade veroorzaakt na levering van producten. Zoals de gevolgen van een voedselvergiftiging in het kader van noodhulp aan hulpbehoevenden of na een receptie. Of de geleverde kippen in het kader van een project milieuvriendelijke afvalverwerking in eigen tuin, blijken dragers van ziektekiemen.

Rechtsbijstand

Voor de kosten van verweer, verhaal en onvermogen en voor de strafrechtelijke borgstelling. Indien u dit wenst dekken wij de invorderingskosten zodat u makkelijk vergoeding kan krijgen voor de door u geleden nadelen.

Voordelen

 • Wij bieden u een oplossing op maat van uw bedrijf.
 • Uiterst uitgebreide waarborgen.

Afhankelijk van uw specifieke noden, stellen wij u verschillende verzekeringsformules voor.

Een gepersonaliseerde offerte?

Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.