Arbeidsongevallen wet 67

De arbeidsongevallen in de overheidssector worden geregeld door de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, en door zijn uitvoeringsbesluiten.

De overheidsdiensten staan zelf in voor de vergoeding van de arbeidsongevallen bij hun personeelsleden. Medische beslissingen over het verband tussen het letsel en het ongeval evenals de eventuele graad van blijvende ongeschiktheid worden evenwel door een onafhankelijke medische dienst genomen.

Sommige overheidsdiensten beschikken daarnaast echter over de mogelijkheid om een herverzekeringscontract af te sluiten dat gedeeltelijk of volledig de vergoedingsplicht dekt. Ze zijn dus verantwoordelijk voor de vergoeding van arbeidsongevallen, maar kunnen dit risico geheel of gedeeltelijk overdragen  aan een verzekeraar.

EXTRA WAARBORGEN - Facultatief

Excedentverzekering

Voor personen die meer verdienen dan het wettelijk plafond is het wenselijk het excedent te verzekeren. Zo vermijden zij een aanzienlijk inkomensverlies bij een arbeidsongeval.

Waarborg buiten-beroep

De basis arbeidsongevallenverzekering dekt arbeidsongevallen. Met deze uitbreidende waarborg is uw personeel ook financieel beschermd ten gevolge van een ongeval in het kader van zijn privéleven.

Waarborg Lichamelijke Ongevallen (LO) basis wet

Personen die niet onder de wet van ’67 of ’71 vallen, zoals lokale mandatarissen, kunnen ook verzekerd worden tegen lichamelijke ongevallen.

Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de productinfo van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.Productinfo
Algemene Voorwaarden

  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures
Schade aangeven
Onze dienstverlening
Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.