Gezondheidstoezicht

Het gezondheidstoezicht heeft als doel de gezondheid van de werknemers te beschermen door het opvolgen en het regelmatig onderzoeken van werknemers. Niet alle werknemers zijn onderworpen aan het gezondheidstoezicht. Dat hangt af van de functie of van de risico's waarmee de werknemers te maken krijgen.


Lees ook:

Medische onderzoeken

In het kader van het gezondheidstoezicht ondergaan de werknemers medische onderzoeken. De medische onderzoeken worden uitgevoerd door een arbeidsgeneesheer verbonden aan een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk . Hij/zij gaat na of de werknemer medisch geschikt is voor de functie. Het is ook de bedoeling om eventuele gezondheidsproblemen in een vroeg stadium op te sporen.

Is gezondheidstoezicht verplicht?

De werkgever moet een risicoanalyse uitvoeren die zal bepalen of het gezondheidstoezicht nodig is of niet. De arbeidsgeneesheer neemt deel aan deze risicoanalyse en het Comité pbw moet zijn voorafgaandelijk advies geven op de resultaten ervan. Bij geschillen, komt de arbeidsinspectie tussen.
Het gezondheidstoezicht is verplicht als de risicoanalyse erop wijst dat de werknemers blootgesteld worden aan bepaalde risico’s of als ze bepaalde functies uitoefenen. Het gezondheidstoezicht is bijvoorbeeld verplicht voor werknemers met een zogenaamde veiligheidsfunctie. Dat is een functie waarbij arbeidsmiddelen gebruikt worden die een gevaar inhouden voor de veiligheid van collega’s. Bekende voorbeelden zijn de heftruckchauffeurs of de bedienaars van kranen.
Ook bij de blootstelling aan bepaalde risico's is het gezondheidstoezicht verplicht. Dat is onder meer bij blootstelling aan lawaai, nachtwerk of chemische agentia.

Wanneer?

De werknemers die onderworpen zijn aan gezondheidstoezicht moeten een medisch onderzoek ondergaan bij aanwerving of bij een wijziging van werkpost/functie. Deze voorafgaande gezondheidsbeoordeling vindt plaats vóór de effectieve tewerkstelling. Het is mogelijk om al iemand tewerk te stellen zonder voorafgaande gezondheidsbeoordeling, maar dan mag de werknemer de risicofunctie in kwestie nog niet uitvoeren.
Tijdens de uitvoering van de risicofunctie gebeuren de medische onderzoeken op periodieke basis. Meestal is dat jaarlijks. Indien een onderworpen werknemer langdurig afwezig is (vier weken of meer) gebeurt er ook een medisch onderzoek bij werkhervatting.

Geen privé-gezondheidszorg

Het medisch onderzoek omvat een algemeen klinisch onderzoek, soms aangevuld met inentingen en/of ‘gerichte’ onderzoeken. Dit zijn technische onderzoeken (bloed- of urinetest, gehoortest, enz.), specifiek gericht op het concrete risico.
Het medisch onderzoek evalueert de geschiktheid in het algemeen en niet de actuele gezondheidstoestand. De arbeidsgeneesheer voert enkel onderzoeken uit die te maken hebben met het werk. Het gaat dus niet over privé-gezondheidszorg.

Geschikt of niet

De arbeidsgeneesheer vermeldt na het medisch onderzoek de beslissing op het Formulier voor de gezondheidsbeoordeling. De beslissing geeft aan of de werknemer geschikt of niet geschikt is om de functie uit te oefenen. Op het formulier kunnen ook voorstellen voor preventiemaatregelen vermeld worden. Dergelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het beperken van de blootstelling, het aanpassen van de werkpost of het uitvoeren van een risicoanalyse.
Het formulier wordt in drievoud opgemaakt: 1 voor de werknemer, 1 voor de werkgever en 1 voor het gezondheidsdossier. Dit dossier bevat alle relevante informatie met betrekking tot het gezondheidstoezicht van een werknemer.
Een werknemer die geconfronteerd wordt met een ongeschiktheidsverklaring kan om overleg vragen en/of in beroep gaan. Er zijn dan procedures voorzien waarbij er ook een tussenkomst is van de behandelende arts en/of de inspectie.

Spontane raadpleging

Naast het 'verplicht' gezondheidstoezicht is er ook een mogelijkheid voor spontane raadpleging. Alle werknemers – niet alleen diegenen die verplicht onderworpen zijn - hebben de mogelijkheid om de arbeidsgeneesheer te raadplegen indien ze van mening zijn dat hun werk gepaard gaat met specifieke risico's. Ze brengen hun werkgever hiervan op de hoogte zodat het bezoek aan de arbeidsgeneesheer kan ingepland worden.

Verder lezen

Formulieren voor de organisatie van het gezondheidstoezicht zoals het formulier tot verzoek van gezondheidstoezicht, het formulier om in beroep te gaan tegen de beslissing van de arbeidsgeneesheer, ... op
de website van de federale overheid.