Eerstehulpverlening

Eerstehulpverlening op het werk is een noodzaak want als er een ongeval gebeurt of indien iemand onwel wordt, is het belangrijk om snel en efficiënt in te grijpen. Maar hoe moet de organisatie van de eerste hulp op het werk er uitzien? Wat is wettelijk verplicht? Welke maatregelen kan u nemen?


Lees ook:

  • Wat biedt Belfius u?
    Accident Manager beschikt over een EHBO module voor het bijhouden van de eerste zorgen


Eerstehulpmaatregelen zijn verplicht

De wetgeving over welzijn op het werk biedt een kader voor het organiseren van eerstehulpverlening op het werk. Belangrijk daarbij is dat de werkgever rekening houdt met de bedrijfsactiviteiten en de specifieke omstandigheden.

De maatregelen die de werkgever moet nemen in het kader van de eerstehulpverlening kunnen onderverdeeld worden in vier groepen:
1 het aanduiden van eerstehulppersoneel zoals hulpverleners;
2 het voorzien van de nodige uitrusting zoals verbanddozen, een verzorgingslokaal;
3 het opstellen van eerstehulpprocedures zoals de informatie van de werknemers, de communicatie met externe hulpdiensten;
4 het bijhouden van een register waarin gegevens over de eerstehulpinterventies worden bijgehouden.


Goed opgeleide eerstehulpverleners maken het verschil

Om snel en efficiënt in te grijpen, moeten er op de werkvloer mensen aanwezig zijn die in geval van nood de eerste zorgen kunnen toedienen. Deze personen moeten over de nodige kennis en vaardigheden beschikken. Hoeveel eerstehulpverleners vereist zijn en over welke kwalificatie ze moeten beschikken, is afhankelijk van de grootte van de onderneming of organisatie en de activiteiten. In een grote organisatie met een hoog risico is bijvoorbeeld een verpleegkundige per 500 werknemers nodig terwijl in een kleine organisatie met een beperkt risico een werknemer kan aangesteld worden die getraind is in eerstehulpverlening.
Bij het aanduiden van eerstehulpverleners is het ook belangrijk om rekening te houden met aspecten als nacht- en ploegenwerk, werk op werven, in verscheidene gebouwen, enz. De aanwezigheid van een hulpverlener die de eerste zorgen kan toedienen, is immers erg belangrijk. In geval van ongeval telt elke seconde.


Eerstehulpuitrusting = meer dan een verbanddoos

Eerstehulpuitrusting is meer dan het voorzien van een standaard verbanddoos in de kast aan de receptie. Eerstehulpuitrusting omvat een brede waaier aan materieel en daarom is een doordachte keuze en een goede opvolging nodig. Aandachtspunten zijn onder meer
- welk basismaterieel is vereist (draagberrie, deken, individuele EHBO-kit,…)?
- wat moet de verbanddoos bevatten? Zijn er aanvullingen nodig? Wie kijkt de verbanddoos na? Met welke regelmaat?
- is er specifiek materieel nodig, bv. nood- en oogdouches, automatische externe defibrillator (AED)?
- waar moet het materieel zich bevinden?
- waar zijn verzorgingslokalen nodig?
- welke uitrusting is vereist in de verzorgingslokalen?

Om de inhoud en de locatie van het materieel te kunnen bepalen, moet de werkgever rekening houden met aspecten zoals het aantal werknemers dat tegelijk aanwezig is, het type onderneming en het risico op ongevallen. De risicoanalyse is hierbij een nuttig instrument.


Eerstehulpprocedures

Het doel van de procedures is om de werknemers die onwel worden of het slachtoffer worden van een ongeval zo vlug mogelijk de gepaste bijstand geven. De procedures handelen over de wijze waarop de eerste zorgen op een efficiënte manier opgevolgd kunnen worden. Het opstellen van de procedures vergt een grondige voorbereiding waarbij er rekening moet gehouden worden met verschillende scenario's. Een belangrijk element hierbij is de informatie en instructies voor alle medewerkers. De werknemers moeten goed geïnformeerd zijn over de eerstehulpverlening op het werk. Tenslotte is iedereen betrokken en hangt het van de alertheid van alle werknemers af of er in geval van nood efficiënt kan opgetreden worden.

Wat doen in geval van een ongeval? Basishandelingen

1 Beschermen = Verwijder alle gevaren en baken de ongevalszone duidelijk af
2 Vaststellen = Beoordeel de toestand van het slachtoffer
3 Waarschuwen = Contacteer de hulpdiensten en geef hen de nodige informatie
4 Reageren = Grijp in volgens je eigen mogelijkheden


Register voor eerste zorgen

Alle gegevens i.v.m. interventies in het kader van de eerste hulpverlening worden bijgehouden in een register waarin wordt genoteerd wie wanneer slachtoffer is geworden van wat. Het register bevat nuttige gegevens die in het kader van preventie kunnen gebruikt worden om in de toekomst gelijkaardige ongevallen te voorkomen. Het is ook belangrijk om de gegevens van lichte ongevallen bij te houden in een dergelijk register met het oog op een eventuele arbeidsongevallenaangifte. Volgens de wetgeving is een licht ongeval een ongeval zonder tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, lijdt het slachtoffer geen loonverlies en is er alleen verzorging geweest op de arbeidsplaats.


Verder lezen

Meer informatie in de brochure
Eerste hulp op het werk van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg