De werkgever

De werkgever is in België verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid. Hij moet maatregelen nemen ter bevordering van het welzijn van zijn werknemers.

Lees ook:


Wat biedt Belfius u?


Wie is werkgever?

De werkgever is volgens de wet een persoon die iemand anders onder zijn gezag arbeid laat verrichten. Werknemers met een arbeidsovereenkomst, werkende leerlingen, jobstudenten en stagiairs vallen allemaal onder het gezag van een werkgever.


Welzijnsbeleid uitbouwen

De werkgever is verantwoordelijk voor het uitbouwen van een welzijnsbeleid in zijn onderneming. Hij moet de middelen (materieel, financiën) bepalen waarmee hij dit beleid vorm wil geven. Uiteraard kan (en mag) een werkgever dit niet allemaal alleen. Ook de hiërarchische lijn (leidinggevenden), de werknemers (comité voor preventie en bescherming op het werk) en de vertegenwoordigers van de werknemers (comité voor preventie en bescherming op het werk) spelen een belangrijke rol. En het is aan de werkgever om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen deze rol kunnen opnemen (verantwoordelijkheden, informatie, overleg)

Verder moet de werkgever zich laten bijstaan door een interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. In beide diensten werken preventieadviseurs. Heeft een werkgever minder dan 20 werknemers, dan kan hij zelf optreden als interne preventieadviseur. De taken waarvoor de werkgever een beroep kan of moet doen op een externe dienst zijn ook vastgelegd in de wetgeving. De eindverantwoordelijkheid voor welzijn op het werk blijft evenwel altijd bij de werkgever.


Op basis van de preventiehiërarchie

De werkgever moet zijn welzijnsbeleid uitbouwen door het toepassen van de preventiehiërarchie. Dat wil zeggen dat de werkgever steeds eerst moet proberen om risico's te vermijden alvorens andere maatregelen zoals collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen naar voren te schuiven.


Systeem aanpak

De aanpak van het welzijnsbeleid gebeurt door het dynamisch risicobeheersingssysteem. Het dynamisch risicobeheersingssysteem gaat uit van een planmatige aanpak van het welzijnsbeleid gebaseerd op een systematische risicoanalyse. Het dynamisch risicobeheersingssysteem wordt vastgelegd in twee documenten: het vijfjaarlijkse globaal preventieplan en het jaaractieplan. Het globaal preventieplan is een plan dat de preventie-activiteiten voor de volgende vijf jaren vastlegt en programmeert. Het jaaractieplan is gebaseerd op het globaal preventieplan en omvat de doelstellingen, acties en middelen voor het komende jaar.


Verplicht!

De tabel onderaan zet de belangrijkste verplichtingen voor een werkgever op een rijtje. Het gaat hier om wettelijke verplichtingen en bij inbreuken kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden.


De belangrijkste verplichtingen

  1. Een dynamisch risicobeheersingssysteem opzetten: gevaren inventariseren, risicoanalyse uitvoeren en preventiemaatregelen nemen; regelmatig bijsturen
  2. Een globaal preventieplan opstellen: preventiemaatregelen beschrijven voor de komende vijf jaar, actualiseren indien nodig
  3. Een jaaractieplan maken: concreet uitschrijven van de preventiemaatregelen uit het globaal preventieplan voor het volgende werkjaar
  4. Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten
  5. Een overeenkomst sluiten met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
  6. Overleg met de werknemers organiseren: in ondernemingen vanaf 50 werknemers via het comité preventie en bescherming op het werk; anders: via vakbondsafvaardiging of rechtstreeks


Verder lezen


Bekijk het toepassingsgebied van de wet welzijn, art. 2: wie is werkgever en werknemer?