De Externe dienst preventie en bescherming op het werk

Naast de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, is er ook een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze diensten staan de werkgever bij voor de ondersteuning en de uitbouw van het preventiebeleid.

Lees ook:


Samenstelling

De externe dienst bestaat uit twee afdelingen. Eén afdeling die verantwoordelijk is voor het gezondheidstoezicht en een andere afdeling, verantwoordelijk voor het risicobeheer. Voor de afdeling risicobeheer zijn vijf deskundigheden vereist, m.n. arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, bedrijfshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Op die manier wordt de multidisciplinaire aanpak van welzijn op het werk verzekerd.


Erkenning vereist

De afdeling voor het gezondheidstoezicht wordt erkend door de gewesten (Vlaams, Waals en het Brussels-hoofdstedelijk gewest). De volledige externe dienst door de federale overheid. In België zijn er 11 erkende externe diensten. De lijst met erkende externe diensten is terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg..


Een beroep doen op 1 externe dienst

Voor de taken en opdrachten waarvoor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk de nodige deskundigheid niet of onvoldoende in huis heeft, wordt een beroep gedaan op een externe dienst voor preventie en bescherming. Een werkgever mag hiervoor maar één externe dienst aanspreken. Uitgaande van wat ontbreekt in de interne dienst, wordt samen met een externe dienst een aanvullend takenpakket opgemaakt. Dit wordt opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.


Schriftelijke overeenkomst

De verdeling van de taken tussen de interne en externe dienst staat in een schriftelijke overeenkomst die onder andere de volgende elementen bevat:


Gezondheidstoezicht en arbeidsgeneesheer

Een bedrijf kan zelf een afdeling voor gezondheidstoezicht oprichten maar in de meeste bedrijven wordt het gezondheidstoezicht toevertrouwd aan de externe dienst. Dat betekent dat de taken i.v.m. het gezondheidstoezicht en deze die toevertrouwd zijn aan de arbeidsgeneesheer terecht komen bij de externe dienst. Voorbeelden van deze taken:


Preventieadviseur psychosociale aspecten

Ook de preventieadviseur psychosociale aspecten maakt in heel wat gevallen deel uit van de externe dienst. De werkgever moet immers een preventieadviseur psychosociale aspecten aanstellen om hem bij te staan bij de uitvoering van het preventiebeleid inzake psychosociale aspecten. Hiervoor kan hij een beroep doen op de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. In kleinere bedrijven (minder dan 50 werknemers) is de werkgever verplicht om voor de externe dienst te kiezen. Ook in de grotere bedrijven wordt vaak gekozen voor een externe preventieadviseur psychosociale aspecten. De preventieadviseur psychosociale aspecten kan niet dezelfde persoon zijn als de arbeidsgeneesheer.


Tarieven

De tarieven die de externe dienst aanrekent voor de dienstverlening zijn wettelijk vastgelegd. Deze worden berekend per werknemer en verschillen naar gelang de sector en de bedrijfsgrootte.

Verder lezen

Codex Welzijn op het werk, Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg, Titel 3 - De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Welke externe diensten zijn er?