Comité voor preventie en bescherming op het werk

Het comité voor preventie en bescherming op het werk brengt vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgever bij elkaar. Het comité draagt actief bij tot het welzijnsbeleid door het geven van adviezen en het formuleren van voorstellen. Om deze opdracht goed uit te voeren, moet het comité over de nodige informatie beschikken en op regelmatige bais samenkomen.


Lees ook:


Is een comité pbw verplicht in elke onderneming?

De oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk (pbw) is verplicht in in elke privé-onderneming waar gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkgesteld zijn. Als er geen comité opgericht is dan worden de opdrachten van dit overlegorgaan toevertrouwd aan de vakbondsafvaardiging. Als er geen comité of vakbondsafvaardiging is, dan is het aan de werkgever om de werknemers rechtstreeks te raadplegen over het welzijnsbeleid.

In de publieke sector

Voor de toepassing van de wetgeving welzijn op het werk zijn er geen verschillen tussen privébedrijven en overheidsdiensten. De bepalingen van de wet welzijn en de codex welzijn op het werk gelden zowel voor de privé- als de overheidssector. Er is echter wel een verschil op het vlak van de organisatie van de comités pbw. Zo zijn er in de openbare sector hoge overlegcomités en basisoverlegcomités. De opdrachten van deze comités inzake welzijn op het werk zijn gelijklopend met de privé-sector.

Samenstelling

Het comité pbw is samengesteld uit werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers. De werknemersvertegenwoordigers, zowel de effectieve als de plaatsvervangende leden, worden gekozen door de sociala verkiezingen. Deze verkiezingen vinden elke 4 jaar plaats.
De werkgeversafgevaardigden hebben een leidende functie en zijn bevoegd om de werkgever te vertegenwoordigen en in zijn naam te spreken.
De voorzitter van het comité is de werkgever of zijn afgevaardigde. De
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk verzorgt het secretariaat.

Werking

Het comité pbw komt ten minste 1 keer per maand samen. In de praktijk komt dit meestal neer op 10 keer per jaar (niet in de zomermaanden). Hoe de vergaderingen precies verlopen, hoe de agenda wordt samengesteld, op welke wijze er advies wordt verleend, enz. staat beschreven in een huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement wordt best vastgelegd tijdens de eerste meeting van het nieuwe comité, na de sociale verkiezingen. Doorgaans is dat in september.

Meewerken aan het beleid

Een belangrijke opdracht van het comité is meewerken aan de uitwerking van het welzijnsbeleid. Elke werkgever moet een welzijnsbeleid uitwerken volgens de principes van het dynamisch risicobeheersingsysteem. Dit beleid wordt geconcretiseerd in vijfjaarlijkse globaal preventieplannen en jaarlijks actieplannen. Bij het opstellen van deze plannen vraagt de werkgever het comité om advies.

Informatie

Een comité PBW kan slechts degelijk werk afleveren als het over voldoende informatie beschikt. Daarom moet de werkgever alle nodige informatie verstrekken zodat het comité met grondige kennis van zaken advies kan uitbrengen. Het gaat dan in het algemeen over alle informatie over de risico's voor de veiligheid en de gezondheid, de beschermings- en preventiemaatregelen en de noodmaatregelen. Meer specifiek zijn er verscheidene wettelijke bepalingen die het doorgeven van documenten en informatie aan het comité verplichten.

Het gaat dan bijvoorbeeld over:


Advies en akkoord

Voor heel wat maatregelen en beslissingen is de werkgever verplicht om vooraf het advies te vragen aan het comité pbw. Voorbeelden hiervan zijn de maatregelen en procedures in geval van brand, bestelling van persoonlijke beschermingsmiddelen, de keuze of vervanging van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk), de preventiemaatregelen inzake psychosociale risico’s.
Voor bepaalde beslissingen is zelfs een voorafgaand akkoord van het comité pbw vereist. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de aanstelling van de interne preventieadviseur.

Verder lezen

Meer over het comité preventie en bescherming op het werk op de website van de federale overheid