Vuurvergunning

Een vuurvergunning is een document dat de procedures vastlegt voor brandgevaarlijke werken. De vergunning beschrijft de vereiste preventiemaatregelen en de veiligheidsregels die tijdens het werk gevolgd moeten worden. Alle betrokkenen moeten de inhoud van de vergunning kennen en respecteren.


Lees ook:

Wat biedt Belfius u?:
  • Formulier Vuurvergunning

Wat is een vuurvergunning?

Een vuurvergunning is een werkvergunning voor risicovol werk waarbij het risico van brand en/of explosie bestaat. De vergunning wordt soms ook aangeduid met 'heetwerk vergunning' of 'warmwerkvergunning'. Het is een document waarmee aan één of meerdere personen de toelating wordt gegeven om de brandgevaarlijke werkzaamheden uit te voeren mits het naleven van specifieke, aangegeven, preventiemaatregelen.

Waarom een vuurvergunning?

Het uitvoeren van sommige werkzaamheden houden extra risico's in voor brand of explosie. In dat geval is het belangrijk om vooraf maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen ze ook implementeren. Dit alles wordt geregeld in de vuurvergunning. Met dit document wordt ook toelating verleend voor het starten van de werkzaamheden. De vuurvergunning heeft tot doel om de uitvoerders van het brandgevaarlijke werk te beschermen maar ook de omgeving, met name andere werknemers, installaties, apparatuur, gebouwen.

Wat zijn brandgevaarlijke werkzaamheden?

Brandgevaarlijke werken zijn alle werken die een vlam, hitte of vonken kunnen veroorzaken. Lassen, branden, solderen en slijpen zijn voorbeelden van werkzaamheden waarbij open vuur, verhoogde temperatuur, vonken of vlambogen kunnen zorgen voor een verhoogd risico. De vuurvergunning wordt gehanteerd zowel voor werken in gesloten gebouwen als in open lucht. Doorgaans gaat het wel eerder over werken met een tijdelijk karakter. Een vuurvergunning wordt bijvoorbeeld niet gebruikt in een lasatelier maar wel voor laswerkzaamheden aan buizen in de productieruimte.

Is een vuurvergunning verplicht?

Een vuurvergunning is niet algemeen wettelijk opgelegd. Het gebruik van een vuurvergunning wordt wel beschouwd als een goede praktijk. Het is immers aan elke werkgever om ervoor te zorgen dat het risico op brand zoveel mogelijk beheerst wordt (Codex welzijn op het werk, Titel III. 3 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen). De vuurvergunning is wel verplicht indien de brandgevaarlijke werken door een aannemer worden uitgevoerd. In dat geval heeft de werkgever de verplichting om een voorafgaande toestemming voor de werken te geven. Deze voorafgaande toestemming van de werkgever moet opgenomen worden  in een document (Codex, art. III.3-28 29).

Inhoud

In de vuurvergunning staan volgende elementen:

  • Werkzaamheden: beschrijving, de plaats, specificaties over de plaats, beschrijving van de werken en gebruikte technieken;
  • Preventiemaatregelen: vooraf, tijdens en na het werk;
  • Praktische informatie: duur van de werken (start- en eind, datum en uur), validering van de vergunning (handtekeningen, datum van uitreiking).

Werkwijze

De werkwijze voor het uitreiken en opvolgen van de vergunning verschilt van de ene organisatie tot de andere. Vaak is een vuurvergunning beschikbaar in de vorm van een formulier dat opgemaakt wordt in tweevoud. De verstrekker van de vergunning vult de vuurvergunning in en geeft aan welke maatregelen vereist zijn. Deze persoon moet vertrouwd zijn met de inrichting van de lokalen, de aanwezigheid van brandbare producten en materialen, de doorgang van leidingen, enz. De persoon die de werken uitvoert, is de vergunningshouder en moet de opgelegde voorwaarden naleven. Beide partijen valideren en ondertekenen de vergunning. De preventieadviseur zorgt voor de validering door de betrokken partijen (inzamelen handtekeningen) en bewaart de vergunning.