Manuele blusmiddelen

Lees ook:Een beginnende brand kan geblust worden met manuele blusmiddelen (brandblusapparaten). De keuze en het gebruik van deze blusmiddelen is een element in het totale plaatje van brandbestrijding waar ook andere middelen zoals brandhaspels, sprinklersystemen, enz. deel van uitmaken. Voor een doeltreffend gebruik is het belangrijk dat iedereen weet waar deze brandblusmiddelen zich bevinden en hoe ze bediend moeten worden.


Brandklassen

Bij het kiezen van een brandblusapparaat, is het belangrijk om rekening te houden met het soort brand. In België worden branden opgedeeld in vijf genormeerde brandklassen: A (vaste stoffen), B (brandbare vloeistoffen), C (gassen), D (metalen) en F (vetten) (meer lezen over brandklassen in Brandpreventie.


Verschillende soorten brandblussers

Brandblusapparaten kunnen draagbaar, mobiel of vast zijn. Bij de draagbare apparaten zijn er verschillende blusmiddelen:

Brandblussers met

 

Eigenschappen

 

Vooral geschikt voor

         

water

 

Het water in het apparaat is bijna altijd gemengd met een additief. Dit zorgt ervoor dat de oppervlaktespanning van water verlaagt (betere spreiding van de waterdruppels), waardoor het beter kan indringen en doeltreffender is.

 

branden van klasse A

         

schuim

 

Het concept en de inhoud is identiek aan die van brandblussers met water en een additief, maar bij de sproeikop wordt de oplossing gemengd met lucht, waardoor er schuim ontstaat.

 

branden van klasse A, B en F

         

poeder

 

Bevatten een chemisch poeder dat in de eerste plaats het vuur verstikt en de brandstof isoleert. Deze blussers zorgen voor een snelle, maar niet noodzakelijk definitieve blussing.

 

branden van type A, B, C of D, of een combinatie (afhankelijk van de eigenschappen van het chemisch poeder)

         

gas

 

Kooldioxide (CO2) werkt vooral door verstikking, waarbij de zuurstofconcentratie die de brand voedt sterk wordt verminderd.

 

branden van klasse B en C


Plaatsing

Het aantal te plaatsen toestellen hangt onder andere af van de grootte van de lokalen, de aard van het brandgevaar en het blusvermogen van de brandblussers.
De norm schrijft één bluseenheid (bv. een schuimblusser van 6 liter of een poederblusser van 6 kg) voor per 150 m2. Het aantal bluseenheden staat op de brandblusser vermeld.
Voor activiteiten met hoog brandgevaar (bv. houtbewerking, afvalverwerking, …) wordt een strengere regel gehanteerd: één bluseenheid per 100 m2.
Voor activiteiten of installaties met een specifiek brandrisico (bv. lassen, werken met open vlam, elektrische installatie, frituurtoestellen,…) moet een bijkomende brandblusser worden geplaatst op max. 5 meter afstand.
De brandblussers moeten goed zichtbaar geplaatst worden op een goed bereikbare plek en aangeduid worden met een pictogram.


Gebruik

Een brandblusser mag enkel gebruikt worden als wie blust:

  • zelf geen gevaar loopt en;
  • weet hoe hij/zij de brandblusser moet gebruiken;
  • en al het gaat om een beginnende, kleine brand.

En als het gaat om een beginnende, kleine brand.
Wanneer niet aan al deze voorwaarden voldaan is, moet men alarm slaan en het gebouw evacueren.


Keuring

Volgens het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23 april 2014) is het vereist om controles en onderhoudsbeurten uit te voeren overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of de installateur.

In de praktijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen de visuele controle en een technisch nazicht.

 

 

Wat?

 

Door wie?

 

Periodiciteit *

             

Visuele controle

 

visueel nagaan of een brandblustoestel nog in goede staat, bruikbaar en bereikbaar is

 

Bevoegd persoon aangesteld door werkgever

 

- om de drie maanden

             

Technisch nazicht

 

volledig technisch nazicht van een brandtoestel:
- onderzoek van in- en uitwendige onderdelen,
- de staat evalueren en desgevallend vervangen,
- de labels op het toestel vervangen of aanpassen,
- opnieuw op waterdrukproef testen.

 

Bevoegd extern bedrijf

 

- jaarlijks


* periodiciteit voorgeschreven door Assuralia

Verder lezen

Assuralia Voorschriften voor de niet-automatische brandblustoestellen