Arbeidsongevallenaangifte

Elk arbeidsongeval moet aangegeven worden aan de arbeidsongevallenverzekeraar. Doelstelling is om het slachtoffer te vergoeden. De regeling voor de aangifte en de vergoeding van arbeidsongevallen is vastgelegd in de wetgeving.

Lees ook:


Wat biedt Belfius u?

Accident Manager: alle functionaliteiten om de aangifte tot een goed einde te brengen incl. de opvolging van de lichte ongevallen via de EHBO module.


Privé en publieke sector

Voor de aangifte en de vergoeding van arbeidsongevallen gelden er twee wetten met hun bijhorende uitvoeringsbesluiten. De ene wet is van toepassing voor de privé-sector en de andere geldt voor de publieke sector. De verschillen tussen beide regelingen zijn miniem.


Welk ongeval aangeven?

Elk arbeidsongeval moet aangegeven worden zodat het slachtoffer vergoed kan worden (lees Arbeidsongeval) voor de definitie van een arbeidsongeval). Ook het ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk, wordt als arbeidsongeval beschouwd. De weg naar en van het werk is het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd.

Voor lichte ongevallen geldt een uitzondering. Een licht ongeval is een arbeidsongeval

  • zonder arbeidsongeschiktheid of loonverlies voor het slachtoffer;
  • met enkel eerste hulp verzorging op de werkplek.


Dergelijke lichte ongevallen moeten niet aangegeven worden indien volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

  • het licht ongeval moet geregistreerd worden in het eerste hulp dossier van het bedrijf of de organisatie; de Belfius Accident Manager beschikt over een EHBO functie voor het bijhouden en opvolgen van eerste hulp gegevens;
  • bij verergering van het ongeval moet het alsnog aangegeven worden aan de verzekeraar (binnen de acht kalenderdagen na informatie over verergering).


Naast de verplichting om elk arbeidsongeval aan te geven, zijn er nog andere verplichtingen: registreren, melden en een omstandig verslag maken. Deze verplichtingen zijn gericht op de preventie van arbeidsongevallen. Meer hierover in Arbeidsongeval.

Aan wie?

De werkgever is verplicht het arbeidsongeval aan te geven bij de verzekeraar met wie hij een arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten. Het afsluiten van deze verzekering is trouwens verplicht en kan enkel bij een erkende verzekeringsonderneming. Belfius Insurance is zo'n erkende verzekeringsonderneming. De werkgever kan de aangifte rechtstreeks doen bij de verzekeraar of via het portaal van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be


Wanneer?

De werkgever doet de aangifte binnen de acht kalenderdagen. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag die volgt op die van het ongeval. Het niet-respecteren van de termijn, betekent niet dat er geen aangifte meer kan gedaan worden. Het heeft wel tot gevolg dat de werkgever strafrechtelijk kan vervolgd worden.


Hoe?

De aangifte van het arbeidsongeval gebeurt met het model van aangifteformulier bij de verzekeraar of via een elektronische toepassing die de verzekeraar ter beschikking stelt zoals Belfius Accident Manager. Het ongeval kan ook aangegeven worden via het elektronische portaal (socialsecurity.be).
Voor arbeidsongevallen met minder dan vier dagen arbeidsongeschiktheid is een vereenvoudigde aangifte mogelijk. Er moeten dan minder gegevens ingevuld worden.

Welke ongevallen

 

Verplichting

     

Arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk

 

Aangifte binnen de acht kalenderdagen

     

Ongevallen met minder dan vier dagen ongeschiktheid

 

Vereenvoudigde aangifte mogelijk

     

Lichte ongevallen

 

Vrijgesteld van aangifte als het geregistreerd wordt in het ‘register van interventies in het kader van eerste hulp’
en als het ongeval zonder gevolg blijft


Verder lezen

Model van een formulier voor arbeidsongevallen aangifte via het Federaal agentschap voor beroepsrisico's – Fedris.


Het elektronische portaal voor aangifte