Arbeidsongeval

Als een werknemer zich kwetst op het werk, dan is er sprake van een arbeidsongeval. Elk arbeidsongeval moet aangegeven worden zodat het slachtoffer vergoed kan worden. Daarnaast is het ook interessant om na te gaan welke omstandigheden tot het ongeval hebben geleid. Op basis daarvan kunnen maatregelen genomen worden om ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Lees ook:


Definities

Bijna-ongeval of incident

Een incident of een bijna-ongeval is een onvoorziene gebeurtenis die net geen materiële of menselijke schade met zich meebrengt. Dit voorval kan veroorzaakt zijn door zowel menselijke als technische en/of organisatorische factoren.
Bijvoorbeeld: op een bouwplaats valt een hamer vanaf de steiger naar beneden en mist op een haar na de medewerker die onder de steiger aan het werk is. Er is geen sprake van schade of letsel, maar in minder gunstige omstandigheden zou dit wel het geval geweest zijn.

Ongeval

Een ongeval is een ongewilde gebeurtenis die heeft geleid tot letsel (bij mensen) of schade (materieel).
Bijvoorbeeld: de hamer valt van de steiger op een persoon die op de begane grond aan het werk is (letsel) of op een wagen die eronder geparkeerd staat (materiële schade).

Arbeidsongeval

De wettelijke definitie luidt als volgt: "een arbeidsongeval is een plotselinge gebeurtenis die een letsel veroorzaakt en die voorvalt tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst".

De elementen van een arbeidsongeval:

  1. een ongeval veronderstelt:
    • een plotse gebeurtenis;
    • minstens één uitwendige oorzaak;
  2. het bestaan van een letsel (dat niet noodzakelijk arbeidsongeschiktheid of het overlijden meebrengt, maar minstens medische kosten);
  3. een causaal verband tussen het ongeval en het letsel;
  4. het ongeval moet zijn voorgevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  5. het ongeval moet zijn voorgevallen door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.


Bij arbeidsongevallen kan verder een onderscheid gemaakt worden tussen lichte ongevallen, ongevallen met of zonder ongeschiktheid, ernstige ongevallen, zeer ernstige ongevallen.


Verplichtingen

Elk arbeidsongeval moet aangegeven worden zodat het slachtoffer vergoed kan worden (lees Arbeidsongevallenaangifte). Daarnaast gelden er ook verplichtingen om ongevallen te onderzoeken en zo de oorzaken terug te vinden. Het doel van deze verplichting heeft te maken met preventie en is erop gericht om gelijkaardige voorvallen in de toekomst te voorkomen.


Analyse van ongevallen

De Codex welzijn op het werk legt de verplichting op om elk ongeval en incident dat zich op het werk voor doet te onderzoeken. De verplichting ligt in eerste instantie bij de hiërarchische lijn maar de preventieadviseur speelt een belangrijke rol bij het initiëren, ondersteunen en coördineren van het proces.
Een goed arbeidsongevallenonderzoek begint meteen na de feiten en op de plaats zelf met het verzamelen van de eerste gegevens. Het onderzoek moet zo snel mogelijk gebeuren, om zo zeker te zijn dat er geen feiten vergeten of gewijzigd worden, dat er foutieve interpretaties of voorstellingen komen,... Het onderzoek wordt afgerond met de opstelling van een actieplan met de verantwoordelijkheden, timing en verwachte resultaten. 


Rapporteren

De gegevens over arbeidsongevallen worden door de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk opgenomen in de (drie)maandelijkse verslagen. Voor arbeidsongevallen met tenminste vier dagen ongeschiktheid is het opmaken van een arbeidsongevallensteekkaart verplicht. Een kopie van de arbeidsongevallenaangifte kan deze steekkaart vervangen indien de gegevens over de omstandigheden en de preventie ingevuld werden door de preventieadviseur.


Ernstig arbeidsongeval: omstandig verslag verplicht

Voor ernstige arbeidsongevallen (dit zijn de dodelijke ongevallen en bepaalde types van ongevallen met blijvende of tijdelijke letsels) geldt de bijkomende verplichting om een omstandig verslag te maken. In dit omstandig verslag staan de resultaten van het arbeidsongevallenonderzoek. Ook een omschrijving van preventiemaatregelen om ongevallen in de toekomst te vermijden zijn vereist. Dit omstandig verslag moet bezorgd worden aan de inspectie binnen de 10 dagen. Indien die timing niet haalbaar is, moet een voorlopig verslag afgeleverd worden binnen de 10 dagen.

Het omstandig verslag wordt opgesteld door
de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. In kleinere bedrijven wordt het toevertrouwd aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Accident Manager beschikt over de mogelijkheid om een omstandig verslag op te maken of om gebruik te maken van het model van omstandig verslag.

Zeer ernstige arbeidsongevallen, dit zijn dodelijke ongevallen en bepaalde types van ongevallen met blijvende letsels, moeten ook onmiddellijk gemeld worden aan de inspectie.

Welke ongevallen

 

Aangifte- en meldingsverplichtingen

     

Arbeidsongeval

 

Aangifte (8 dagen), zie arbeidsongevallenaangifte

     

Arbeidsongeval met een ongeschiktheid van ten minste 4 dagen

 

Ongevallensteekkaart

     

Ernstig arbeidsongeval

 

Omstandig verslag (10 dagen)

     

Zeer ernstig arbeidsongeval

 

Onmiddellijke melding Verder lezen

Om na te gaan of een arbeidsongeval een ernstig arbeidsongeval is, kan u gebruik maken van de toepassing op de website van sociale zekerheid.


Alle contactgegevens van de bevoegde inspectie, d.i. Toezicht Welzijn op het werk kan u hier vinden.