Arbeidsmiddelen

De werkgever dient erover te waken dat de arbeidsmiddelen die ter beschikking van de werknemers worden gesteld geschikt zijn voor het uit te voeren werk of daartoe behoorlijk zijn aangepast, zodanig dat, voor een welbepaalde werkpost, de risico's worden vermeden of tot een strikt minimum worden beperkt.

 

Aankopen van machines, installaties en beschermingsmiddelen

Meer lezen

Collectieve beschermingsmiddelen

Meer lezen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Meer lezen