Aankopen van machines, installaties en beschermingsmiddelen

Om te vermijden dat nieuwe apparatuur risico’s met zich meebrengt voor het bedrijf, is het aankopen van arbeids- en beschermingsmiddelen wettelijk geregeld. De aankoopprocedure is gebaseerd op drie sleutelmomenten, de zogenaamde groene lichten: de bestelling, de levering en de ingebruikname. Bij elke stap is de tussenkomst van de preventieadviseur nodig.


Lees ook:Welke apparatuur en uitrusting?

De aankoopprocedure gebaseerd op de drie lichten is verplicht voor vier groepen van machines, gereedschap of uitrusting. Deze verplichting is vastgelegd in de Codex welzijn op het werk.


Eerste groene licht: de bestelling

Het voorbereiden van de bestelbon gebeurt in overleg met de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de arbeidsgeneesheer. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle bestelde apparatuur conform is met de wetgeving en geen extra risico's met zich meebrengt.

Daarom is het belangrijk om volgende elementen op de bestelbon te vermelden:

  • omschrijving van de kenmerken/eisen voor de apparatuur rekening houdend met de gebruiksomstandigheden;
  • overeenstemming met de wettelijke eisen bv. eisen van een CE-markering en EG-verklaring van overeenstemming;
  • indien nodig: referenties of aanvullende eisen (bv. verwijzingen naar normen, eisen geluidsniveau, specifieke gebruiksomstandigheden, eisen i.v.m. training, …).

Het hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ondertekent steeds de bestelbon "voor gezien".


Tweede groene licht: de levering

Samen met de levering is het aan de leverancier om een attest mee te leveren dat aangeeft op welke wijze hij de wettelijke en aanvullende eisen heeft gerespecteerd.

Als het om eisen gaan die onder de CE-markering vallen, dan volstaat de EG-verklaring van overeenstemming. Voor de aanvullende eisen is een attest van conformiteit nodig.

Bij de levering moeten daarom volgende elementen nagekeken worden:
  • de aanwezigheid van alle gevraagde attesten;
  • of alle documentatie meegeleverd is, bv. handleiding.


Derde groene licht: indienststelling

Een machine, apparaat of uitrusting mag niet zomaar in gebruik genomen worden. Eerst moet nagegaan worden of alles veilig is voor de personen die ermee aan de slag moeten. Daarom moet de preventieadviseur nagaan of de eisen van veiligheid en gezondheid gerespecteerd werden. Hij maakt tevens een indienststellingsverslag op. Voor het indienststellingsverslag is het advies van de arbeidsgeneesheer vereist.

Overzicht van de aankoopprocedure gebaseerd op de drie groene lichten

       
 

 

 

Bestelling

 

Levering

 

Indienststelling

               
 

Doel

 

Bestellen van de meest geschikte, veilige apparatuur

 

Apparatuur afleveren conform de eisen

 

Apparatuur enkel in gebruik nemen indien deze veilig is

 

Werkwijze

 

Wettelijke en andere eisen omschrijven i.f.v. gebruiksomstandigheden

 

Nagaan of de verklaringen en andere documentatie meegeleverd is

 

Nagaan of de apparatuur beantwoordt aan de vereisten/veilig gebruikt kan worden

 

Documenten*

 

Bestelbon ondertekend 'voor gezien' door de preventieadviseur, advies arbeidsgeneesheer

 

- EG-verklaring van overeenstemming
- Attest van conformiteit met de bijkomende eisen
- Documentatie en handleidingen

 

Indienststellingsverslag op te stellen door de preventieadviseur, advies arbeidsgeneesheer


* Alle documenten moeten ook meegedeeld worden aan het comité pbw en ter beschikking zijn van de inspectie.