Vlaanderen organiseert gratis vrijwilligerswerk

Het aantal Vlamingen dat vrijwillig tijd geeft aan anderen wordt geschat op 750.000. Wie kent er in zijn directe omgeving niet een persoon die zich onbaatzuchtig inzet voor een jeugdbeweging, die zieken begeleidt, bejaarden gezelschap houdt of een feestje mee helpt organiseren?

Vrijwilligerswerk betekent je best doen voor anderen en de samenleving. Veel vrijwilligers maken zich geen zorgen betreffende de gevolgen van hun engagement. Iedereen rekent op iedereen waardoor er vaak niets wordt geregeld.

Ook Vlaanderen vindt vrijwilligerswerk belangrijk. Met een gratis vrijwilligersverzekering wil Vlaanderen dit nog eens extra in de verf zetten.


Welke organisatie komt in aanmerking voor deze verzekering?

 • Een vrijwilligersorganisatie uit om het even welke sector kan een aanvraag indienen om erkend te worden.
 • Deze organisatie heeft de vorm van een feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk die in opstart is of geen betaald personeel tewerk stelt.
 • De activiteit mag door dezelfde persoon binnen dezelfde organisatie niet verricht worden in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.
 • Vrijwilligerswerk kan ook niet gebeuren binnen familie- of privé-verband van diegene die de activiteit verricht.
 • Organisaties die zelf een publiek rechtspersoon zijn ( gemeentes, ocmw’s en dergelijke meer ) of onderhevig zijn aan een bijzondere overheidsinvloed ( > 50 % van de bestuurders zijn raadsleden van gemeentes, ocmw’s ) kunnen geen gebruik maken van deze verzekering. Organisaties waarvan de financiële middelen voor meer dan de helft ten laste vallen van het provincie- en of gemeentebudget, komen echter wel in aanmerking.
 • lees de exacte erkenningscriteria na in het reglement.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Vrijwilligerswerk betreft initiatief, dienstverlening, het aanbieden van hand- en spandiensten en overstijgt het louter consumeren van vrije tijd.

Vele activiteiten kunnen door een vrijwilliger worden uitgevoerd: praktische taken, begeleiding van groepen of activiteiten, intellectuele activiteiten zoals adviseren, vergaderen enz. De lijst van activiteiten is eindeloos maar er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan het wettelijk “statuut” van de vrijwilliger.

 • De activiteit is niet verplicht. Vrijwilligerswerk kan niet onder dwang worden uitgeoefend.
 • De activiteit is onbezoldigd. Vrijwilligers leveren geen arbeidsprestaties in de strikte zin van het woord. Daarom zijn prestatievergoedingen of lonen verboden. Een onkostenvergoeding is wel toegestaan.
 • Belangrijk is dat de activiteit moet worden uitgevoerd ten voordele van een ander persoon, organisatie of ten voordele van de samenleving in het algemeen. Dit moet ruimer zijn dan het privé- of familieverband.

Welke personen kunnen van deze verzekering genieten?

 • Deze verzekering dekt enkel de vrijwilligers en dus niet de deelnemers aan activiteiten.
 • Ook vrijwilligers die zich occasioneel binnen de organisatie inzetten, zijn in de polis inbegrepen.