Belfius Verzekeringen staat klaar om u te helpen met uw schadeaangifte

Wat te doen na schadegeval?

U dient het schadegeval aan te geven bij uw verzekeringsmaatschappij!

Het is echter niet altijd makkelijk te weten wie te contacteren, welke documenten u dient te vervolledigen en dit op een efficiënte manier. Vraag is ook welke documenten u dient mee te sturen om het dossier volledig te maken.

Omdat wij er als verzekeringsmaatschappij van bewust zijn dat deze materie heel complex kan zijn, heeft Belfius er voor gekozen haar klanten te ondersteunen in het proces van schadeaangifte.

Telefonisch

De eerste dienst die u hierbij kan ondersteunen heet Contactcenter, een ervaren team van mensen die u telefonisch begeleiden doorheen het hele traject van de schadeaangifte. Contactcenter is alle werkdagen bereikbaar op het nummer 02/286.74.36.

Bij Contactcenter kan u terecht voor alle informatie aangaande uw verzekeringsdekking, de onderschreven waarborgen en de bijzondere voorwaarden van uw contract. Bovendien vormen deze mensen een brug naar alle contacten die u in staat zullen stellen het traject van de schaderegeling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Dit competente team biedt u een goede ondersteuning indien u met een schadegeval wordt geconfronteerd.

Via Internet

Met de bedoeling om de snelheid van het beheer van uw schadeaangifte te bevorderen, heeft Belfius een systeem voor aangifte van schadegevallen “ON LINE”

Dit nieuwe systeem laat u toe op elk moment van de dag uw schadeaangifte in te vullen en onmiddellijk te versturen aan de betrokken dienst.

Aangifte van een schadegeval via Internet doet u op een eenvoudige manier onmiddellijk op het scherm en verstuurt het document via een eenvoudige muisklik.

Per kerende ontvangt u een bevestiging van ontvangst en een kopie van het vervolledigde formulier.

Dit systeem van aangifte online vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie en versnelt de behandeling van het schadedossier. Een eenvoudige internetverbinding volstaat om toegang te krijgen tot dit systeem.

Per fax en per post

Op eenvoudig verzoek kunt u steeds alle formulieren in verband met schadeaangifte op papier bekomen of u kunt ze hier downloaden.

Op deze wijze, kunt u uw schadeaangifte opsturen via fax of post.

Belfius Verzekeringen wil graag open staan voor de noden van zijn klanten en ontwikkelt voortdurend nieuwe middelen die u als klant moet toelaten de dienstverlening te krijgen die u verdient.

Beschrijving schaderegelingsproces

Lichamelijke ongevallen

1) De aangifte van het schadegeval
 • Wat dient de verzekerde aan de maatschappij te bezorgen?
  • Een zo volledig mogelijk ingevuld aangifteformulier.
  • Een medisch attest (achterzijde van het aangifteformulier) ingevuld door de behandelende geneesheer
 • Het aangifteformulier met ingevuld medisch attest dient te worden verstuurd naar de maatschappij, ter attentie van de hoofdraadsgeneesheer,  Galileelaan 5, B-1210 Brussel.
 • De aangifte wordt bij ontvangst toegewezen aan een schadebeheerder die zich specifiek toelegt op schadedossiers Lichamelijke Ongevallen.
 • Het schadedossier wordt dezelfde dag of maximaal de eerste werkdag na ontvangst geopend.
 • De verzekerde ontvangt een brief met de contactgegevens van de beheerder, het dossiernummer, en eventueel de vraag naar ontbrekende informatie. Een kopie van deze brief wordt naar de instelling/verzekeringnemer verstuurd. De verdere communicatie in het dossier gebeurt rechtstreeks met de verzekerde.
 • De verzekerde en de verzekeringnemer beschikken over een vaste contactpersoon, de schadebeheerder, die schriftelijk of telefonisch kan bereikt worden.

2) Nagaan van de dekking
 • Eenmaal de beheerder alle informatie ontvangen heeft, wordt nagegaan of de dekking conform de polisvoorwaarden is
 • En wordt nagegaan welke verzekerde waarborgen in de polis opgenomen zijn.

Deze kunnen zijn:

 • Blijvende Invaliditeit
 • Tijdelijk Ongeschiktheid
 • Behandelingskosten
 • Overlijden

De maatschappij beschikt over een vaste hoofdraadsgeneesheer die de beheerder adviseert aangaande het beheer van het dossier en hem de pertinente medische informatie bezorgt.

3) Aansprakelijke tegenpartij

Indien een derde aansprakelijk is voor het ongeval, dan neemt de schadebeheerder contact op met deze tegenpartij. De verzekeraar is immers gesubrogeerd in de rechten van de verzekerde voor wat de uitgaven aan medische kosten betreft en kan deze kosten dus verhalen. Dit heeft echter geen impact op de (snelheid van de) terugbetaling van medische kosten.

4) Bepaling van de schaderegelingprocedure
 • Mogelijk wordt het dossier overgemaakt aan een extern raadsgeneesheer en wordt de verzekerde opgeroepen voor een medisch onderzoek om de evolutie van de letsels op te volgen. Het secretariaat van de aangeduide arts contacteert de verzekerde voor een afspraak.
 • De maatschappij maakte kwaliteitsafspraken met de raadsgeneesheren, ondermeer aangaande de service naar de klanten en slachtoffers toe, de communicatie met de maatschappij en de termijnen van de medische onderzoeken.

5) Expertise/onderzoeken
 • De letsels worden doorheen het genezingsproces tot de consolidatie opgevolgd. De verzekerde zal op regelmatige tijdstippen schriftelijk gevraagd worden om de evolutie van de letsels aan te tonen, aan de hand van medische attesten.
 • De beheerder licht de verzekerde in over de gevolgen van de weerhouden medische besluiten.

6) Regeling
Invloed van de aard van de verzekering op de uit te keren bedragen:

 • De LO verzekering is in beginsel een sommenverzekering: de uit te keren bedragen worden op voorhand bepaald door de betrokken verzekeringspartijen en staan bijgevolg los van één of ander werkelijk geleden verlies.
 • De waarborg medische kosten vormt hierop een uitzondering en is in wezen een schadeverzekering. De uitbetalingen gebeuren slechts in de mate dat de verzekerde werkelijk schade heeft geleden en originele onkostenbewijzen kan voorleggen. De gemaakte kosten worden terugbetaald op basis van de bewijsstukken, tot maximum het verzekerd bedrag, en dit na uitputting van de tussenkomst vanwege het ziekenfonds of van de arbeidsongevallenverzekering.
 • Het kapitaal Blijvende Invaliditeit dat bij het afsluiten van de polis door de verzekeringnemer werd vastgelegd wordt bij consolidatie van de letsels eenmalig uitgekeerd, ten laatste drie jaar na het ongeval. Het bedrag van de vergoeding Blijvende
 • Invaliditeit wordt bekomen door vermenigvuldiging van het door de raadsgeneesheer toegekende percentage Blijvende Invaliditeit met het kapitaal.
 • De uitkering van de kapitalen Overlijden, Blijvende Invaliditeit en de dagvergoedingen voor Tijdelijke Ongeschiktheid uit hoofde van verzekerde zijn cumuleerbaar met deze die hij ontvangt in gemeen recht (wanneer een derde aansprakelijk is voor het ongeval) of in het kader van een ander verzekeringscontract. De behandelingskosten daarentegen kan hij slechts 1 maal terugkrijgen, juist omwille van het schadeverzekerende karakter.
 • De vergoeding wordt door de beheerder op rekening van de verzekerde gestort.

7) Beëindiging van het dossier

Het dossier wordt beëindigd nadat alle vergoedingen waarop de verzekerde recht heeft, uitbetaald zijn. Dit is:

 • wanneer de verzekerde volledig genezen is en er een genezingsattest overgemaakt is. 
  of
 • na consolidatie van de letsels. 

8) Info

Heeft u of de verzekerde vragen of wenst u informatie rond de stand van zaken van het dossier, dan kan u en/of de verzekerde alle werkdagen tijdens de kantooruren terecht bij de beheerder van het dossier.

Burgerlijke aansprakelijkheid

1) De aangifte van het schadegeval

Wat dient de verzekerde aan de maatschappij te bezorgen?

Een zo volledig mogelijk ingevulde schadeaangifte. Dit wil zeggen: een korte schriftelijke verklaring van de verzekerde over het voorval dat schade veroorzaakte aan de tegenpartij. Daarbij dient de maatschappij ook te beschikken over de naam, het adres, de verzekeraar, het polisnummer en eventueel al een schadedossiernummer van de tegenpartij.

Indien de verzekerde beschikt over een ingebrekestelling vanwege de maatschappij van de tegenpartij en eventueel al een raming/bestek van de schade, dan mogen deze documenten bij de aangifte gevoegd worden.

 • De aangifte mag rechtstreeks naar de maatschappij, dienst Schade BA/Gemeen Recht, Galileelaan 5, B-1210 Brussel gestuurd worden.
 • De aangifte wordt bij ontvangst toegewezen aan één van de schadebeheerders die zich specifiek toeleggen op schadedossiers BA. Deze beheerder is ook de vaste contactpersoon.
 • Het schadedossier wordt de dag van ontvangst geopend, of maximaal de eerste werkdag nadien.
 • De verzekerde ontvangt een brief (ontvangstmelding) met de contactgegevens van de beheerder, het dossiernummer, en met eventueel de vraag naar ontbrekende informatie.
 • Alle communicatie in het dossier gebeurt rechtstreeks met de verzekerde.

De dienst streeft ernaar om na deze eerste ontvangstmelding de verzekerde binnen de maand op de hoogte te brengen van de stand van zaken van zijn dossier.

2) Vervolledigen van het dossier

Indien nodig wordt de tegenpartij aangeschreven en gevraagd om schriftelijk haar versie van de feiten weer te geven. De tegenpartij bezorgt ons eveneens een bestek/raming van schade.

3) Nagaan van de dekking

Eenmaal de beheerder alle informatie ontvangen heeft, wordt nagegaan of het schadegeval volgens de polisvoorwaarden gedekt is. Als dit niet het geval is, dan wordt dit schriftelijk aan de verzekerde gemotiveerd.

4) Nagaan van de aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid wordt beoordeeld op basis van de beschikbare informatie (verklaringen van de verzekerde en van de tegenpartij). Bij twijfel, indien de beschikbare informatie niet volstaat, of indien er tegenstrijdigheden zijn, wordt beroep gedaan op een inspecteur/expert om de zaak te onderzoeken.

5) Begroting van de schade

Er wordt eveneens nagegaan of de ingediende schaderaming billijk is, of deze met andere woorden overeenstemt met de schade. In de meeste gevallen, bij geringe schade, neemt de beheerder de begroting op zich.

Soms moet men beroep doen op een inspecteur of een expert. De verzekerde en/of de tegenpartij worden dan telefonisch door de inspecteur/expert gecontacteerd voor een afspraak.

6) Bepaling van de schadevergoeding

In de meeste gevallen betaalt de beheerder de vergoeding onmiddellijk uit, bvb. bij geringe schade, uiteraard op voorwaarde dat de schade gedekt is en dat de aansprakelijkheid van de verzekerde vast ligt. In de overige dossiers gaat de beheerder onderhandelen met de tegenpartij. Indien de tegenpartij en diens verzekeraar akkoord gaan, en als aan de voorwaarden van dekking en aansprakelijkheid beantwoord is, dan wordt de tegenpartij vergoed.

7) Vergoeding van de tegenpartij

De schadebeheerder betaalt de vergoeding aan de tegenpartij of aan diens verzekeraar. De (eventuele, contractueel bedongen) vrijstelling blijft ten laste van de verzekerde. Deze wordt van de vergoeding afgetrokken.

De tegenpartij ontvangt een schrijven met de bevestiging van betaling van de vergoeding. De verzekerde ontvangt een schrijven met bevestiging dat tegenpartij vergoed werd en wordt in dit schrijven uitgenodigd om de vrijstelling aan de tegenpartij te betalen. De verzekerde wordt daarbij ook op de hoogte gebracht van het bedrag van de vrijstelling en het rekeningnummer waarop deze kan gestort worden.

8) Afsluiten dossier

Nadat de tegenpartij vergoed is, wordt het dossier afgesloten.

9) Vraag naar informatie

De verzekerde kan zich op werkdagen tijdens de kantooruren rechtstreeks tot de schadebeheerder wenden voor alle vragen betreffende zijn schadedossier.

Rechtsbijstand

1) Verlenen bijstand
a) Bijstand nodig bij het invullen van de aangifte?

Vragen rond tussenkomst (dekking), eerste stappen in het dossierverloop, aanstelling expert of advocaat, …?

 • Contactcenter = centraal aanspreekpunt (verwijst zo nodig door naar de juiste contactpersoon op Rechtsbijstand)
 • Telefoonnummer NL: 02/286.74.36
 • Bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 18 u.

b) Psychologische bijstand nodig om de traumatische gevolgen van een schadegeval te verwerken?

 • De maatschappij werkt hiervoor samen met IvP/POBOS

2) Aanleggen schadedossier

De aangifte kan ons worden overgemaakt per post of per fax (02/286 70 50).

Wij leggen een elektronisch dossier aan, van waaruit u binnen de 24 uren een ontvangstmelding wordt overgemaakt.

In deze ontvangstmelding wordt u het dossiernummer meegedeeld, evenals de naam en het rechtstreekse telefoonnummer van de beheerder bij wie u vanaf dan steeds terecht kan met uw vragen en/of opmerkingen.

Waar nodig spelen wij uw aangifte door naar mogelijk andere betrokken schadediensten binnen de maatschappij (de dienst Motorrijtuigen, de dienst Lichamelijke Ongevallen, …).
Onder andere hiervoor werden er tussen de diverse schadediensten duidelijke synergieafspraken gemaakt.

3) Evalueren dekking

De dossierbeheerder bij de maatschappij met de nodige opleiding en ervaring werkt zo veel mogelijk zelfstandig en beoordeelt autonoom of een schadegeval al dan niet verzekerd is.
Ingeval van twijfel kan hij zich laten adviseren door de medewerkers van de juridische cel.

Onze producten bieden een uitgebreide dekking. Toch gebeurt het dat een bepaald schadegeval niet verzekerd is.

In dat geval ontvangt u een gedetailleerde en gemotiveerde brief, waarin u uitgenodigd wordt ons uw eventuele opmerkingen over te maken.

4) Bepalen schaderegelingprocedure

Het spreekt voor zich dat niet iedere aangifte / ieder schadegeval op dezelfde manier wordt afgehandeld.

Een aangifte in het kader van de waarborg strafrechterlijk verweer ( = strafrechterlijke vervolging na verkeersovertreding) wordt anders aangepakt dan een aangifte burgerlijk verhaal (= terugvordering schade tegenover een aansprakelijke derde).

Een ongeval met zware letselschade vereist een andere aanpak dan een ongeval met beperkte materiële schade. De procedures voor de regeling van gebouwschade verschillen met deze voor de
regeling van voertuigschade, …

Bij het bepalen van de schaderegelingprocedure houden we rekening met de wettelijke bepalingen en de overeenkomsten die binnen de schoot van Assuralia tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen werden afgesloten.

Daarnaast ontwikkelden wij ook talrijke interne procedures met de bedoeling de afhandeling van schadegevallen te vereenvoudigen, de schadevergoeding te versnellen, …

5) Begroten schade

Ook het proces van het begroten van de schade verschilt al naar gelang de soort schade:

Autoschade :

 • De expertiseovereenkomst (EO) is van toepassing of het voertuig is verzekerd voor Eigen Schade:
  • de dienst Motorrijtuigen van de maatschappij zorgt zelf voor de expertise
 • Buiten kader EO of Eigen Schade:
  • de schadebeheerder Rechtsbijstand dringt aan op expertise bij de tegenpartij, haar verzekeraar of schaderegelaar. In uitzonderlijke gevallen (bvb. ingeval van hoogdringendheid, bij het uitblijven van een expertise door de tegenpartij binnen een afzienbare tijd, …) zorgt de maatschappij zelf voor een expertise in Rechtsbijstand. De polis voorziet voor de verzekerde de vrije keuze van expert.

Gebouwschade / milieuschade :

 • Voor dergelijke schade geldt de regel dat we van meet af aan streven naar een tegensprekelijke expertise. De maatschappij gelast daartoe een inspecteur om de klant te verdedigen. Bij complexe zaken kan de verzekerde hiervoor een expert naar keuze aanstellen.
 • Andere stoffelijke schade:
 • De expertise wordt opgedrongen aan de tegenpartij. Wanneer de tegenpartij te lang wacht/niets onderneemt, gelast de maatschappij een expert in Rechtsbijstand (in dat geval geldt opnieuw de vrije keuze van expert voor de verzekerde).

Tegenexpertise :

 • In alle gevallen waarin de verzekerde niet akkoord gaat met de eenzijdige begroting van de schade door (de verzekeraar van) de tegenpartij, kan de verzekerde een expert naar keuze consulteren om tot een tegenexpertise te komen.

Ingeval van materiële schade (voertuig, gebouw, …) is het steeds aangewezen een schadebestek bij de ongevalaangifte te voegen of na te sturen.

Lichamelijke schade:

 • De maatschappij verzamelt de nodige schadebewijsstukken (oplegstaten, medische attesten, …) en dringt waar nodig bij de maatschappij van de tegenpartij aan op een medische expertise.
 • Meestal gelast de maatschappij van de tegenpartij in eerste instantie een eenzijdig onderzoek door haar raadsdokter. Waar nodig / nuttig dringen wij aan op een minnelijke medische expertise (MME), waarbij het slachtoffer zich op kosten van de maatschappij kan laten bijstaan door een dokter naar keuze.

6) Bepalen aansprakelijkheid

De dossierbeheerder schat zo veel mogelijk zelfstandig de kansen in op een succesvol verhaal van de geleden schade.

Ingeval van twijfel kan hij zich laten adviseren door de medewerkers van de juridische cel.

De dossierbeheerder verzamelt hiervoor alle mogelijke objectieve bewijzen. Hij vraagt de verklaringen op van de betrokken partijen, ondervraagt de getuigen, gelast een inspecteur om de plaatselijke gesteldheid en/of bepaalde materiële elementen te onderzoeken, vraagt het proces-verbaal op, ….

De maatschappij tracht steeds de tegenpartij of haar verzekeraar te overtuigen van haar aansprakelijkheid.

Wanneer de beheerder de mening toegedaan is dat de blijvende weigering van de tegenpartij om te regelen onterecht is, wordt het dossier in handen gegeven van een persoonlijk door de klant gekozen advocaat om het verhaal verder te zetten.

Wanneer de maatschappij echter de mening toegedaan is dat een succesvol verhaal onmogelijk is, wordt de verzekerde daarvan geargumenteerd ingelicht.

De verzekerde kan bij niet akkoord met onze zienswijze het advies inwinnen van een advocaat.

Indien deze advocaat de zienswijze van de klant bevestigt, volgt de maatschappij dat advies en betaalt de maatschappij integraal de kosten voor het advies én de verdere gerechtelijke procedure.
Wanneer de advocaat het standpunt van de maatschappij bijtreedt, betalen wij, afhankelijk van de polis die de verzekerde bij ons onderschreven heeft, 50 % of integraal de kosten van het advies terug.

7) Onderhandelen met de tegenpartij

De schadebeheerder onderhandelt met de tegenpartij of haar verzekeraar om een billijke schadevergoeding te bekomen voor de verzekerde.

De schadebeheerder beschikt over een geïntegreerd en deels automatisch agenderingssysteem dat hem helpt de reacties van de tegenpartij stipt op te volgen.

In ieders belang tracht de maatschappij uiteraard steeds een minnelijke regeling te bekomen.

We wijzen de verzekeraar van de tegenpartij zo nodig op de wettelijk voorziene bepalingen (4° Europese richtlijn, objectieve aansprakelijkheid ten voordele van zwakke weggebruikers, …).

Slagen de minnelijke onderhandelingen niet, dan schakelen we waar nodig externe medewerkers in (deurwaarder, advocaat, …).

8) Financieel regelen

We onderscheiden volgende soorten van betalingen naar de klant toe:

a) Voorafbetaling vergoedingskwijting maatschappij van de tegenpartij:

De maatschappij schiet het bedrag van de vergoedingskwijting van de maatschappij van de tegenpartij voor van zodra verzekerde ze ons voor akkoord ondertekend terugzendt.

b) Voorschot Rechtsbijstand:

Van zodra aan bepaalde voorwaarden voldaan is, schiet de maatschappij de schadevergoeding voor aan haar verzekerde. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Schade tengevolge van een verkeersongeval
 • Tegenpartij moet gekend én volledig aansprakelijk zijn
 • Schade moet vaststaan
 • De schadevergoeding moet kunnen worden teruggevorderd van verzekeraar van de tegenpartij of van een overheidsinstelling als GMWF, BBA, …

c) Regeling op basis van de waarborg Onvermogen:

Wanneer de maatschappij het onvermogen van de gekende aansprakelijke vaststelt door een onderzoek of via gerechtelijke weg, waarborgen wij aan de verzekerde de betaling van de vergoeding die hem door de rechtbank is toegekend.

Bepaalde polissen voorzien voor deze waarborg een vrijstelling (eigen risico).

d) Betaling erelonen experten en advocaten, gerechtskosten, …:

Moeten in principe nooit door de verzekerde worden voorgeschoten en kunnen rechtstreeks aan de maatschappij worden overgemaakt.

Om de betaling zo snel mogelijk bij de begunstigde te krijgen, is het belangrijk dat reeds op de aangifte het rekeningnummer wordt vermeld waarop de (eventuele) schadevergoeding kan worden gestort.

9) Communicatie

De maatschappij besteedt veel aandacht aan een kwalitatieve communicatie en dit zowel schriftelijk als telefonisch.

Niet alleen de inhoud van onze communicaties is een aandachtspunt, maar ook de frequentie van onze brieven.

De klant wordt tijdens de cruciale fasen (de scharniermomenten) in een schadedossier stipt op de hoogte gehouden van de ondernomen acties, de te verwachten evolutie, …

De klant wordt nooit voor een voldongen feit gezet. De deur voor een dialoog blijft steeds open.

10) Afsluiten dossier

Na het elektronisch afsluiten van het schadedossier wordt het fysieke dossier gearchiveerd, zodat dit nog geruime tijd beschikbaar blijft.

11) Kwaliteitscontrole

De maatschappij besteedt constant aandacht aan een kwalitatieve invulling van het schadebeheer.

Iedere klacht wordt beschouwd als een kans om onze processen te verbeteren.

Klachten worden dan ook altijd én structureel behandeld, eventueel via de Ombudsdienst van de maatschappij.