Vrijwilligers kan men vinden in nagenoeg alle sectoren en maatschappelijke activiteiten

Vrijwilligers kan men vinden in nagenoeg alle sectoren en maatschappelijke activiteiten.

Iedereen kent wel iemand in zijn directe omgeving die zich onbaatzuchtig inzet in een jeugdbeweging, die zieken begeleidt, bejaarden gezelschap houdt of een feest mee helpt organiseren.

Velen onder ons zetten zich actief en op vrijwillige basis in voor het welzijn van anderen en een betere samenleving.

Vrijwilligerswerk heeft een evolutie doorgemaakt van ouderwets naar een begeerd maatschappelijk kapitaal. En kapitaal dient beschermd te worden, temeer omdat het hier om mensen gaat die zich dagelijks belangeloos inzetten voor anderen.

Hoewel vrijwilligerswerk voor diegenen die er middenin zitten als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is het niet zonder risico’s. De wet betreffende de rechten van vrijwilligers is nu een feit.
De wet stelt onder andere dat de organisatie een verplichte verzekering voor risico’s met betrekking tot vrijwilligerswerk moet afsluiten.

De nieuwe gratis verzekering vrijwilligerswerk, aangeboden en gefinancierd door Vlaanderen, wil een steentje bijdragen in de goede richting.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw heeft een reglement uitgewerkt, waarbij elke organisatie recht heeft op 100 vrijwilligersdagen. De organisatie kan met dit contigent naar eigen goeddunken haar vrijwilligersactiviteiten laten verzekeren. Elke vrijwilligersorganisatie, met uitsluiting van een openbaar bestuur, kan een aanvraag doen. De verzekering biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

De procedure is eenvoudig. Een vrijwilligersorganisatie vraagt eerst haar erkenning bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw of bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor organisaties met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en kan dan, na erkenning, haar activiteiten aanmelden bij de verzekeraar.

Hoe wij u als verzekeraar behulpzaam kunnen zijn, kan u hierna ontdekken.