VZW’s en vrijwilligers

De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht organisaties om vanaf 01/01/2007 een verzekering BA af te sluiten voor de organisatie en haar vrijwilligers.

Wat houdt de verzekeringsplicht in?

De wet verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA), tot dekking van de risico's met betrekking tot het vrijwilligerswerk, voor ten minste de organisatie. Als de organisatie (= de vrijwilliger) een fout maakt, die schade veroorzaakt aan derden, zal de verzekering de schade moeten vergoeden.

De wet verplicht ook dat de vrijwilligers verzekerd zijn, zowel tijdens de uitvoering van hun activiteiten, als tijdens de verplaatsingen uitgevoerd in het kader van deze activiteiten.

Wie is verzekeringsnemer?

Voor "individueel" (per organisatie) afgesloten verzekeringspolissen, kan de verzekeringsnemer elke individuele organisatie zijn, d.w.z. elke feitelijke vereniging evengoed als elke private of publieke rechtspersoon zoals bedoeld onder het begrip “organisatie” in de wet vrijwilligerswerk (art.3, 3°).

Feitelijke verenigingen die niet vallen onder de verzekeringsplicht (of zelfs niet onder de wet vrijwilligerswerk), kunnen hier eveneens optreden als verzekeringsnemer (zoals dat nu overigens algemeen gebeurt in de praktijk van bijvoorbeeld zogenaamde evenementenpolis­sen).

Wie zijn de verzekerden?

Verzekerd is alleszins de organisatie zelf, hier ook uitdrukkelijk met inbegrip van de feitelijke vereniging: hierbij wordt dan alleszins ook voorzien in een aangepaste bescherming voor de individuele leden van de vereniging m.b.t. hun (vrij uitzonderlijke maar wel moge­lijke) aansprakelijkheid uit hoofde van de vereniging.

Verzekerd zijn alle vrijwilligers, naast eventuele andere "medewerkers", met name:

  • Het bestuur van de vereniging of rechtspersoon als organisatie.
  • De werknemers van de organisatie.
  • De vrijwilligers die duidelijk onder de toepassing van de wet vrijwilligerswerk vallen.
  • De vrijwilligers die zich mogelijk of occasioneel binnen de context van een organisatie op lossere of ad hoc basis inzetten, zoals b.v. familieleden van de vrijwilliger, kinde­ren die meehelpen en ontegensprekelijk vrijwilligerswerk verrichten, met inbegrip van de ouders/voogden wanneer die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor een min­derjarige vrijwilliger; het geheel van deze aangelegenheid dient in een open sfeer te worden afgehandeld tussen de organisatie en de verzekeringsmaatschappij volgens in onderling overeenstemming af te spreken modaliteiten.

In uitbreiding aan deze organisatiepolis, kunnen desgewenst eveneens als verzekerden opgenomen worden: ‘de personen, eigenaars, huurders of gebruikers van roerende­/onroerende goederen ter beschikking gesteld van de omschreven groepering of gebruikt door deze laatste’.

Verzekerde activiteiten

Verzekerd zijn alle activiteiten die in concrete dan wel meer algemene bewoordingen worden omschreven in de verzekeringspolis, en waarbij bescherming wordt verzekerd voor alle activiteiten mogelijk te verrichten binnen de organisatie of in opdracht van de organisa­tie. Desgewenst kan er voor alle nadere preciseringen worden verwezen naar de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis zelf.

Aan deze omschrijving wordt steeds een bredere interpretatie (naar "de geest" en niet enkel naar "de letter") gegeven.

Belfius Verzekeringen is ook partner in de gratis vrijwilligersverzekering aangeboden door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

U leest er hier alles over !