De polis “Verenigingen en VZW Cover”

Doelgroep

Non-Profit organisaties met of zonder vrijwilligers, ongeacht hun vorm; zowel VZW’s als feitelijke verenigingen, ongeacht hun grootte, zijn perfect verzekerbaar. Het gaat daarbij zowel om sportclubs of jeugdverenigingen als om dienstverlenende instellingen, zoals volwassenenonderwijs, tehuizen voor andersvaliden of rusthuizen.

Verzekerde activiteiten

Alle mogelijke sociaal-culturele en sportactiviteiten die zich situeren in de non-profit. Omwille van het uitgebreid scala  aan activiteiten die een levende en creatieve organisatie ontplooit, voorzien wij automatisch de uitbreiding naar de verschillende nevenactiviteiten van een organisatie:

  • Vergaderingen, voorbereidingen, repetities.
  • Onderhoud en kleine herstellingen van de gebruikte gebouwen.
  • Deelname aan beurzen, exposities, tentoonstellingen inclusief montage en demontage van materieel.
  • Organisatie van gewone tijdelijke activiteiten: ledenfeest, jaarlijkse BBQ.
  • Activiteiten van fondsenwerving zoals papierslag, wafelenbak & verkoop.

Ons aanbod

  • Een polis op maat en modulair in functie van de verzekeringsnoden van uw organisatie.
  • Alle nodige waarborgen aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen, gebundeld in één polis; integrale dekking voor globale werking van de organisatie en alle risico’s.
  • Geen hiaten in de dekking, geen dubbele dekkingen, geen dubbele premie.
  • Vereenvoudigd beheer van uw verzekeringsdekkingen via slechts één polis.
  • De zekerheid dat effectief alle risico’s van de werking van de organisatie afgeschermd zijn.