FAQ Werkgever

Wie wordt bij de groepsverzekering tweede pensioenpijler contractanten aangesloten?

 

In principe zal iedereen die niet vermeld staat op de lijst van uitzonderingen in het kaderreglement en die door een contractuele arbeidsovereenkomst verbonden is, bij de groepsverzekering worden aangesloten.


Voor statutairen op proef die hun stage doen, wordt geen premie betaald voor de opbouw van een tweede pijler pensioen. Vanaf het derde kwartaal zullen de stagiairs statutairen automatisch uitgefilterd worden.

Of het contractueel aangestelde personeel van de federaal gefinancierde gezondheidsinstelling, tewerkgesteld bij een OCMW al of niet wordt aangesloten, is opgenomen in Artikel 1 §2 van het raadsbesluit dat door de OCMW raad werd goedgekeurd.


Indien er twijfel bestaat of een bepaalde categorie van contractanten al dan niet aangesloten dient te worden, kan het openbaar bestuur zich in eerste instantie beraden op het kaderreglement, de aanvullende nota hierop en het raadsbesluit.
Bestaat er dan nog twijfel dan kan DIBISS gecontacteerd worden.

 

Wie is de inrichter (verzekeringnemer) van de groepsverzekering tweede pensioenpijler contractanten?

 

De inrichter van de groepsverzekering is het lokaal bestuur dat ten voordele van haar personeelsleden overeenkomstig de bepalingen van het kaderreglement de groepsverzekering afsluit.

 

Wie zijn de verzekeraars van de groepsverzekering tweede pensioenpijler contractanten?

 

Belfius Insurance NV (hierna Belfius Verzekeringen genoemd) en Ethias NV (hierna Ethias genoemd)  zijn de verzekeraars van de groepsverzekering. Zij worden verenigd in de tijdelijke handelsvennootschap Belfius-Ethias lokale contractanten.


Het administratief beheer van de groepsverkering wordt per inrichter steeds verzorgd door één en dezelfde verzekeraar - Belfius Verzekeringen of Ethias. De verzekeraar die het administratief beheer verzorgt, wordt de leidende of eerste verzekeraar van de groepsverzekering genoemd. De andere verzekeraar is de aanvaardende medeverzekeraar.

 

Dient contractueel onderwijzend personeel ten laste van een bestuur mee aangesloten te worden?

 

Contractueel onderwijzend personeel van een bestuur dient aangesloten te worden op voorwaarde dat het NIET gaat om personeel waarvoor de rechtspositie van het onderwijs gevolgd wordt zoals bepaald in het decreet van 27.03.1991 betreffende de rechtspositieregeling van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

 

Studentencontracten worden uitgesloten, maar wat als zij de dagen waarvoor zij vrijstelling van RSZ genieten overschrijden? Zijn het dan gewone contractanten?

 

Een studentencontract is steeds uitgesloten, ongeacht of  het al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling RSZ.

 

Dienen personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur aangesloten te worden bij de groepsverzekering?

 

Elk personeelslid dat met een tijdelijk arbeidsovereenkomst tewerkgesteld wordt bij een lokaal bestuur en dat niet vermeld staat op de lijst van uitzonderingen in het kaderreglement dient aangesloten te worden bij de groepsverzekering. 


Het personeelslid kan, net zoals alle andere aangeslotenen, aanspraak maken op de verworven reserves van zijn groepsverzekering op het ogenblik dat de periode van aansluiting één jaar overschrijdt.

 

Kunnen de personeelsleden van een OCMW aangesloten worden bij de groepsverzekering terwijl zijn lokaal bestuur niet aansluit?

 

De personeelsleden van een OCMW en de personeelsleden van een lokaal bestuur van een bepaalde gemeente ressorteren onder hetzelfde administratief statuut. Zij vallen onder hetzelfde toepassingsgebied voor wat hun loonsvoordelen betreft. Indien het gemeente-bestuur beslist om (niet) aan te sluiten bij de groepsverzekering, geldt deze beslissing ook voor de personeelsleden van het betreffende OCMW.


De OCMW raad kan op deze algemene regel een aantal uitzonderingen maken, bijvoorbeeld voor betrekkingen die in de gemeente niet bestaan.
Desalniettemin zullen zowel gemeente als OCMW apart hun toetreding aan DIBISS moeten bevestigen.

 

Wat te doen als een personeelslid de reserves opgebouwd via de groepsverzekering van zijn vorige werkgever wil overdragen?

 

Indien een personeelslid, in het kader van zijn aansluiting bij de groepsverzekering tweede pensioenpijler contractanten, de in de groepsverzekering van zijn vorige werkgever(s) opgebouwde reserves wenst over te dragen naar de groepsverzekering van zijn nieuwe werkgever, zal Belfius Verzekeringen of Ethias (met name de verzekeraar die het administratief beheer doet) hem de modelaanvraag op simpele vraag bezorgen. Dit formulier dient door de inrichter en door de aangeslotene vervolledigd en ondertekend te worden. Zodra de verzekeraar dit formulier terug in haar bezit heeft, bezorgt zij dit aan de vroegere verzekeraar opdat de overdracht kan uitgevoerd worden.

 

Wat te doen bij indiensttreding, uitdiensttreding, pensionering of overlijden?

 

Bij indiensttreding, vervroegd vertrek, pensionering of overlijden van uw contractanten hoeft u in de toekomst als werkgever niets te communiceren aan uw verzekeraar. Dit zal zo zijn zodra de gegevensoverdracht tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en Belfius Verzekeringen-Ethias op punt zal staan. Intussen is het mogelijk dat bij het regelen van dossiers aan u een kleine inspanning wordt gevraagd aangaande controle van gegevens. Einde 2011 is het regelen van overlijdensdossiers van start gegaan, vanaf mei 2012 het regelen van pensioneringen. Ten laatste einde 2012 zullen ook gegevensstromen met betrekking tot uitdiensttredingen ontwikkeld zijn.

 

Hoe gebeurt de uitkering en met welke periodiciteit?

 

De uit te keren reserve wordt in twee stappen vastgesteld. Op het moment van overlijden of  pensionering is de verzekeraar immers nog niet in het bezit is van alle juiste gegevens om de uit te keren reserve te bepalen. Op basis van de gekende pensioentoelagen wordt in eerste instantie een voorschot  bepaald. De definitieve afrekening wordt binnen een termijn van maximum 18 maanden na pensionering of na overlijden aan de begunstigde(n) overgemaakt.


De uitkeringswijze van het voorschot gebeurt in principe onder de vorm van een rente.


De hoogte van deze rente bepaalt de periodiciteit van de uitkering:

  • Wanneer het jaarlijks bedrag van de maandrente bij aanvang kleiner dan of gelijk is aan 500 euro, wordt de reserve onder de vorm van een kapitaal uitgekeerd. Wanneer dit bedrag groter is dan 500 euro wordt de reserve onder de vorm van een rente uitgekeerd.
  • Wanneer het jaarlijks bedrag van de maandrente gelegen is tussen de 500 en 800,01 euro, dan wordt ze trimestrieel betaald, in vier gelijke delen op het einde van ieder trimester.
  • Wanneer het jaarlijks bedrag van de maanrente bij aanvang groter is dan 800 euro, dan wordt de rente maandelijks betaald op de laatste dag van elke maand, tot en met de laatste vervaldag die voorafgaat aan het overlijden van de begunstigde(n).

De forfaitaire bedragen, genoemd in de vorige paragraaf, worden geïndexeerd in functie van het algemeen indexcijfer der consumptieprijzen.


De omzettingscoëfficiënten om de reserve om te zetten in een rente, zijn als bijlage aan het groepsverzekeringsreglement toegevoegd en zijn terug te vinden op de website.


De rente wordt forfaitair met 2% geïndexeerd en is niet overdraagbaar. De rente wordt altijd uitbetaald op een Belgische bankrekening.


De bijkomende uitkering die volgt op de definitieve vaststelling van de uit te keren reserve gebeurt steeds onder de vorm van kapitaal.

 

Wat te doen bij langdurige ziekte van een aangeslotene?

 

De inrichter dient geen initiatief te nemen naar aanleiding van langdurige ziekte van een verzekerde.
De kruispuntbank van de sociale zekerheid stelt Belfius Verzekeringen en Ethias op de hoogte van de pensioentoelage die verzekerde met betrekking tot de groepsverzekering ontvangt. In geval van langdurige ziekte van een aangeslotene is de pensioentoelage gelijk aan 0 euro. De polis van de aangeslotene wordt premievrij gemaakt met betrekking tot de periode van langdurige ziekte. De aangeslotene ontvangt, net zoals de actieve aangeslotenen jaarlijks een stand met de berekening van zijn verzekerde waarborgen.

 

Wat te doen bij adreswijzingen, huwelijk, scheidingen?

 

De inrichter dient geen initiatief te nemen naar aanleiding van deze wijzigingen. Belfius Verzekeringen en Ethias ontvangen deze informatie via de kruispuntbank van de sociale zekerheid.


Ook voor aangeslotenen die uit dienst zijn getreden zonder overdracht van de reserves, worden de persoonlijke gegevens verder geactualiseerd.

 

Wat indien de contractant stagiair statutair wordt?

 

Indien de contractant stagiair statutair wordt, dan dienen er voor haar/hem geen premies meer berekend of geïnd te worden door DIBISS aangezien de arbeidsovereenkomst stopgezet wordt. 


Als het openbaar bestuur in de socialezekerheidsaangifte (= DmfAppl) aangeeft dat er een overgang gebeurde van contractant naar stagiair statutair, dan ontvangt de verzekeraar vanaf dat ogenblik voor deze persoon geen premies meer. De verzekeraar zal dan de betreffende polis(sen) premievrij maken.

 

Wat in geval van vaste benoeming?

 

Dit wordt geregeld door artikel 26 van de wet van 24 oktober 2011 ‘tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen’.


Dit artikel stelt onder meer dat bij vaste benoeming de verworven reserves en prestaties in het kader van het aanvullend pensioen vervallen. De bedoeling van de wetgever is het dubbel pensioenvoordeel te elimineren.


Voor de concrete toepassing van dit artikel zullen wellicht nog uitvoeringsmaatregelen of mogelijks een ruimer wetgevend kader volgen.

 

Hoe blijft verzekerde op de hoogte van de opgebouwde reserves van zijn groepsverzekering?

 

De verzekeraar bezorgt verzekerde jaarlijks zijn individuele pensioenfiche. Deze pensioenfiche is beschikbaar in het kwartaal dat volgt op de laatste kwartaalafrekening van het betreffende kalenderjaar (ten laatste binnen de 90 dagen na ontvangst van de laatste kwartaalgegevens). De gegevens die op de pensioenfiche vermeld zijn, staan omschreven in het kaderreglement art.11.2. De eerste pensioenfiche zal opgemaakt worden zodra de gegevensstromen tussen KSZ en Belfius Verzekeringen-Ethias op punt zullen staan (cfr punt 9).

 

Wat gebeurt er indien een lokaal bestuur beslist de aansluiting bij de groepsverzekering op te schorten?

 

Wanneer de verzekeraar op de hoogte gebracht wordt dat een lokaal bestuur beslist om de aansluiting bij de groepsverzekering op te schorten, zullen de individuele pensioenrekeningen premievrij gemaakt worden op basis van de reeds betaalde pensioentoelagen.
De reserves van de individuele pensioenrekeningen zullen tot op einddatum zonder wijziging van de pensioenbelofte bij de verzekeraar behouden blijven.
Indien het lokaal bestuur beslist om de groepsverzekering verder te zetten bij een andere pensioeninstelling, kunnen de reserves op vraag van het bestuur overgedragen worden naar de nieuwe pensioeninstelling.

 

Van brutopremie naar nettopremie

 

De premie van de groepsverzekering komt overeen met het bedrag dat men bekomt door het in het groepsverzekeringsreglement opgenomen percentage toe te passen op het pensioengevend jaarloon. Van deze premie, die door DIBISS geïnd wordt, wordt een administratieve beheerskost afgehouden van 0,9% en een inningskost van 0,08%. De beheerskosten zijn dus inbegrepen in het bedrag van de premie.
Normaalgezien is op premies groepsverzekering een verzekeringstaks van 4,4% verschuldigd, die bovenop de premie komt. De werkgevers van de publieke sector, behoudens enkele uitzonderingen, zijn vrijgesteld van de verzekeringstaks. Voor gemeentes,OCMW's, AGB's en de meeste intercommunales is deze verzekeringstaks niet van toepassing. Sommige EVA’s en gemengde intercommunales kunnen wel onderworpen zijn.
Waar op een brutoloon een sociale zekerheidsbijdrage door de werkgever van ongeveer 35% verschuldigd is, is op een groepsverzekeringspremie een verminderde bijdrage van 8,86% verschuldigd.

Het brutobedrag te begroten door de inrichter is dus gelijk aan de premie, verhoogd met de sociale zekerheidsbijdrage van 8,86%. Dit betekent voor een premie van 100 EUR een te begroten brutobedrag gelijk aan 108,86 EUR.

 

Hoe kunnen lokale besturen opvolgen welke pensioentoelagen door DIBISS geïnd worden in het kader van deze groepsverzekering?

 

De bedragen (= pensioentoelagen), door DIBISS geïnd in het kader van het pensioenplan tweede pijler voor contractanten, worden op dezelfde wijze geïnd als de wettelijke bijdragen voor de sociale zekerheid. In de socialezekerheidsaangifte (= DmfAppl) en de erop betrekking hebben notificatie van berekening worden ze vermeld onder het werknemerskengetal bijdrage 842.
De besturen kunnen de bedragen die zij betalen voor de tweede pensioenpijler terugvinden in de maandelijkse factuur die zij van de DIBISS ontvangen: het gaat steeds om het bedrag dat voor het desbetreffende kwartaal aangerekend werd op basis van de ingediende socialezekerheidsaangifte (zie rubriek “saldo tweede pijler” op de factuur).
De maandelijkse voorschotten tweede pensioenpijler zijn daarentegen niet apart vermeld op de factuur maar zijn opgenomen in het globale bedrag van het voorschot op de socialezekerheidsbijdragen.

 

Arbeid ná 65 jaar

 

Binnen de groepsverzekering is het mogelijk om ná de 65e  verjaardag te blijven werken zonder gepensioneerd te zijn. De verzekerde blijft dan aangesloten bij de groepsverzekering.
De einddatum van het contract wordt telkens met één jaar verlengd. De uitkering van de reserve wordt opgestart na de aanvraag van het pensioen in het pensioenkadaster.


Binnen de groepsverzekering zijn er ook heel wat gepensioneerden die na hun pensionering toegelaten arbeid presteren. Ook voor deze aangeslotenen zal een werkgeversbijdrage gestort worden in de groepsverzekering. Indien zij op het ogenblik van pensionering reeds aangesloten waren bij deze groepsverzekering, zal de uitkering van de groepsverzekering voor pensionering opgestart worden.
De reserve opgebouwd in het stelsel van toegelaten arbeid voor gepensioneerden zal later, bij de stopzetting van de arbeidsovereenkomst, tot uitkering komen.

 

Werkgeverstoelage in BBC

 

De verwerking van de werkgeverstoelage in BBC wordt volledig toegelicht in de boekhoudfiche 1306 ter beschikking gesteld door de website www.binnenland.vlaanderen.be. Een rechtstreekse link naar de fiche vindt u onder “Bijkomende links”

 

Welke procedure dient er gevolgd te worden indien een lokaal bestuur een inhaaltoelage wenst te storten voor haar contractanten?

 

Indien een lokaal bestuur een inhaaltoelage wenst te storten voor haar contractanten kan het lokaal bestuur kiezen tussen verschillende berekeningsformules, die steeds uitgaan van een bepaald percentage, toegepast op de historische lonen van een in beschouwing genomen periode. Deze periode kan de hele verleden diensttijd omvatten of een beperkt aantal jaren. Het percentage per periode van anciënniteit kan ook eventueel aangepast worden (bijv 1% voor de dienstjaren van 2005 tot 2010, 2% voor de dienstjaren van 2000 tot 2005 enz.), alsmede het maximaal bedrag per aangeslotene dat men voorziet. Deze mogelijkheden worden weergegeven door de verschillende opties die men voorziet in het aanvraagdocument, hier te downloaden en waarvan u hier een uittreksel ziet.


O volledige valorisatie : _____ % * som van de verleden bij het bestuur verdiende historische lonen
O beperken tot de carrière gepresteerd vanaf ______________ aan ______ %

Ode carrière gepresteerd tussen jaar _______ en ______ aan ______ %
de carrière gepresteerd tussen jaar _______ en ______ aan ______ %
de carrière gepresteerd tussen jaar _______ en ______ aan ______ %
de carrière gepresteerd tussen jaar _______ en ______ aan ______ %

O beperken van het bedrag van de inhaaltoelage tot _______________,__ Euro per contractant

O beperken van het globaal bedrag van de inhaaltoelage tot _______________,__ Euro


Indien het lokaal bestuur een keuze kan maken zonder voorafgaande simulaties, volstaat het om een raadsbeslissing over de inhaaltoelage, waarin de gekozen optie(s) overgenomen worden, te versturen naar DIBISS.

Indien het lokaal bestuur een simulatie wenst alvorens een keuze te kunnen maken, moet deze simulatie aangevraagd worden via DIBISS aan de hand van een aanvraagdocument, aan te vragen via depco@belfius-insurance.be. Dit aanvraagdocument kan u bezorgen aan uw contactpersoon bij DIBISS of sturen naar het e-mail adres : stat@DIBISS.fgov.be.
Via DIBISS ontvangt u dan de berekende simulatie van de inhaaltoelage.


Het ontbreken van de gegevensstromen voor uitdiensttredingen en de uitfiltering van de stagiaires statutairen zorgen ervoor dat de verzekeraar momenteel nog geen pensioenfiches kan opleveren. Medio 2012 wordt een oplossing voor dit gegevensprobleem verwacht.