Duurzaamheid bij Belfius Verzekeringen

Mensenrechten, milieubescherming en uitsluiting van defensie-industrie

Portfolio21 is gericht op de naleving van de mensenrechten in de bedrijfsomgeving, zoals neergelegd in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en op milieubescherming.

Dit betekent dat Portfolio21 volgende criteria hanteert:

  • Verbod op kinderarbeid.
  • Verbod op dwangarbeid.
  • Verbod op discriminatie.
  • Vrijheid van vereniging en collectief overleg.
  • Aanwezigheid van een effectief preventiebeleid in zones met hoog risico.
  • Verbod op het veroorzaken van ernstige milieuschade door overtreding van internationale normen.

Op milieugebied bestaan er geen algemene, sectoroverschrijdende en technologieonafhankelijke basisnormen zoals de basisconventies van de IAO dat wel zijn.

Het milieucriterium in Portfolio21 moest dus een andere vorm aannemen: alle ondernemingen die het Noorse Pensioenfonds uitsluit van belegging op basis van ethische overwegingen in verband met het milieu, worden eveneens uitgesloten uit Portfolio21. Na onderzoek is immers gebleken dat de overwegingen, processen en criteria van het College voor Ethiek van het Noorse Pensioenfonds stroken met de inzichten van Portfolio21.

Uitsluiting van Defensie-industrie

Uit hoofde van de beleidslijnen van Belfius Bank & Verzekeringen met betrekking tot de sector van de defensie-industrie, belegt Belfius Verzekeringen niet in bedrijven wier hoofdactiviteit in de defensiesector ligt.

Alle bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapens waarvan het normale gebruik de mensenrechten schendt door de burgerbevolking te treffen, zoals landmijnen, clusterbommen, atoomwapens, biologische wapens, zijn a fortiori uitgesloten.

Garanties en onafhankelijkheid

Portfolio21 is zo opgezet dat bekwaamheid en verantwoordelijkheid maximaal zijn.

De garanties van Portfolio21 zijn daardoor de hoogst mogelijke in de markt, gelet op de zorgvuldige scheiding van alle betrokken functies en taken: criteria bepaald op basis van externe normen, inschakeling van een onafhankelijk en gespecialiseerd onderzoeksbureau, een comité van onafhankelijke experts, audit door een tweede onafhankelijk orgaan.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Belfius Verzekeringen gaat met Portfolio21 verder dan simpelweg beleggingen uitsluiten die niet voldoen aan de gestelde ethische normen.

Het doel is immers ook verbetering te bekomen bij uitgevers waarvan het optreden mogelijkerwijze niet in overeenstemming is met de internationale standaarden.

Belfius Verzekeringen voert een dialoog met haar klanten

De gehanteerde normen en processen van Portfolio21 zijn uitgebreid beschreven en publiek gecommuniceerd.